Kommuniké från årsstämma i Midsona AB (publ)

Report this content

Midsona AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 5 maj 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Aktieägare kan ta del av styrelseordförandens och verkställande direktörens anförande på bolagets hemsida.

Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 1,25 kronor per aktie fördelat på två utbetalningstillfällen, varav 0,65 kronor per aktie med avstämningsdag den 7 maj 2021 och 0,60 kronor per aktie med avstämningsdag den 26 oktober 2021. Den första utbetalningen förväntas distribueras av Euroclear Sweden AB den 12 maj 2021 och den andra utbetalningen den 29 oktober 2021

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ola Erici, Johan Wester, Peter Wahlberg, Henrik Stenqvist, Heli Arantola och Sandra Kottenauer till styrelseledamöter. Ola Erici omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Deloitte AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode samt arvode för utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport avseende år 2020.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen till denna årsstämma antal utestående aktier av respektive aktieslag. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som beslutas med stöd av detta bemyndigande ska ske som ett led i finansiering av företagsförvärv.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen gjordes i syfte att efterleva nya lagregler samt underlätta och öka flexibiliteten vid genomförandet av bolagsstämmor genom införande av möjlighet till poströstning och fullmaktsinsamling.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 780 000 teckningsoptioner till ett av Bolaget helägt dotterbolag för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida ledande befattningshavare.

Teckningsoptionerna ska vara uppdelade, till lika delar, i tre olika serier, serie 2021/2024, serie 2022/2025 och serie 2023/2026. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget. Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 augusti 2024 till och med den 20 december 2024 såvitt avser serie 2021/2024, från och med den 1 augusti 2025 till och med den 20 december 2025 såvitt avser serie 2022/2025 och från och med den 1 augusti 2026 till och med den 20 december 2026 såvitt avser serie 2023/2026.

Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 5 maj 2021 kl 12:30 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar:

Prenumerera