Kommuniké från Midsonas årsstämma den 25 april 2018

Report this content

Midsona AB (publ) avhöll den 25 april 2018 sin årsstämma. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Utdelning 

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 1,25 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 27 april, vilket innebär att utdelning förväntas skickas från Euroclear omkring den 3 maj.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 

Styrelse och arvode 

Till styrelseledamöter omvaldes Ola Erici, Birgitta Stymne Göransson, Peter Wahlberg, Johan Wester, Kirsten Ægidius och Henrik Stenqvist. Cecilia Marlow hade avböjt förfrågan om att ställa upp för omval och trädde därmed ur styrelsen. Till styrelseordförande omvaldes Ola Erici.

Det beslöts att arvode ska utgå med 550 000 kr (inklusive utskottsarbete) till ordförande, 225 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 50 000 kr till revisionsutskottets ordförande, 30 000 kr till varje övrig styrelseledamot utom styrelseordförande som ingår i revisionsutskottet och 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som ingår i ersättningsutskottet.

Revisor 

Till revisionsbolag omvaldes Deloitte AB med Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor. Beslut fattades om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. 

Övriga beslut 

Beslut togs om riktlinjer för tillsättande av valberedning samt riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 25 april 2018 kl 17.25 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, ESKIMO-3, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET och URTEKRAM. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Taggar:

Prenumerera