Kommuniké från Midsonas årsstämma den 25 juni 2020

Report this content

Midsona AB (publ) höll idag, den 25 juni 2020, årsstämma i Malmö. Bolagsstämman valde styrelsens ordförande Ola Erici till stämmoordförande och Tora Molander vid Fredersen Advokatbyrå var protokollförare. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste beslut som fattades.

Utdelning

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 1,25 kr per aktie fördelat på två utbetalningstillfällen, varav 0,65 kronor med avstämningsdag den 29 juni 2020 och 0,60 kronor med avstämningsdag den 30 oktober 2020. Den första utbetalningen förväntas distribueras av Euroclear Sweden AB den 2 juli 2020 och den andra utbetalningen den 4 november 2020.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2019 samt beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Styrelse, revisor och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Ola Erici, Henrik Stenqvist, Peter Wahlberg och Johan Wester samt nyvaldes Heli Arantola och Sandra Kottenauer. Till styrelseordförande omvaldes Ola Erici.  

Det beslöts att arvode oförändrat ska utgå med 550 000 kr till ordförande och 235 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 50 000 kr till revisionsutskottets ordförande, 30 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i revisionsutskottet, 30 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i ersättningsutskottet.

Till revisionsbolag omvaldes Deloitte AB med Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport, kvittning eller med villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigande ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för kallelse till årsstämman utestående antal aktier av respektive aktieslag.

Övriga beslut

Beslut togs om instruktioner för valberedning samt riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Malmö den 25 juni 2020

Midsona AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 25 juni 2020 kl 18:00 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: