Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 31 oktober 2019

Report this content

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion i vilken distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver dem som följer svensk rätt. Andra restriktioner är tillämpliga. Se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Vid den extra bolagsstämman i Midsona AB (publ) (“Midsona” eller “Bolaget”) som hölls idag godkändes styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Stämman beslutade även om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag.

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION

Villkoren i Företrädesemissionen berättigar den som på avstämningsdagen den 4 november 2019 är registrerad som aktieägare i Midsona att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av serie A och en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid fem (5) teckningsrätter av serie A ger rätt till teckning av två (2) nya aktier av serie A och fem (5) teckningsrätter av serie B ger rätt till teckning av två (2) nya aktier av serie B. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökas med högst 92 863 720 kronor genom nyemission av högst 215 948 aktier av serie A och högst 18 356 796 aktier av serie B till teckningskursen 33 kronor per aktie oavsett aktieslag. Den totala emissionslikviden uppgår till cirka 600 miljoner kronor efter emissionskostnader. För de aktieägare som avstår att teckna aktier i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om totalt 18 572 744 nya aktier, motsvarande cirka 28,6 procent av det totala antalet aktier i Midsona efter Företrädesemissionen. 

Teckningsperioden löper från och med den 6 november 2019 till och med den 20 november 2019.

Som tidigare har kommunicerats är syftet med Företrädesemissionen att återbetala bryggfinansieringen avseende förvärvet av Alimentation Santé.

preliminär tidplan

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

31 oktober 2019 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
1 november 2019 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
4 november 2019 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
5 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
6 november –
18 november 2019
Handel med teckningsrätter
6 november –
20 november 2019
Teckningsperiod
6 november –
2 december 2019
Handel med BTA (betalda tecknade aktier)
22 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
25 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen på så sätt att vardera aktieslag äger utges till 100 procent av aktiekapitalet.

rådgivare

Midsona har i samband med Företrädesemissionen utsett Danske Bank som finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

E-post: peter.asberg@midsona.com

Lennart Svensson, CFO

Telefon: +46 767 74 33 04

E-post: lennart.svensson@midsona.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 11:45 CET. 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Midsona. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Midsona kommer endast att ske genom det prospekt som Midsona beräknar offentliggöra den 5 november 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier utgivna av Midsona har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Midsona. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Midsonas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: