Midsona - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Report this content

Försäljningstillväxt från förvärv och prioriterade varumärken

Oktober-december 2018 (fjärde kvartalet) 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 755 Mkr (571).
 •  EBITDA uppgick till 59 Mkr (59), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 7,8 procent (10,3).
 •  Periodens resultat uppgick till 33 Mkr (34), motsvarande ett resultat per aktie på 0,71 kr (0,75) före utspädning och 0,70 kr (0,74) efter utspädning.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 44 Mkr (49).

Januari-december 2018 (helår)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 2 852 Mkr (2 146).
 •  EBITDA uppgick till 241 Mkr (190), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 8,5 procent (8,9).
 •  Periodens resultat uppgick till 129 Mkr (84), motsvarande ett resultat per aktie på 2,80 kr (1,91) före utspädning och 2,77 kr (1,89) efter utspädning.
 •  Fritt kassaflöde uppgick till 176 Mkr (125).
 •  Utdelning för 2018 föreslås till 1,25 kr per aktie (1,25), motsvarande 57 510 080 kr (57 510 080).

Koncernchefens kommentar:

Ökad omsättning och förbättrat EBITDA

2018 blev ännu ett år med god försäljnings- och resultatutveckling. Försäljningen ökade med 33 procent till 2 852 MSEK (2 146). EBITDA, före jämförelsestörande poster, förbättrades till 241 MSEK (190). Vi stärkte vår marknadsposition i Norden och etablerade oss i Tyskland genom förvärvet av Davert. Året var dock inte utan utmaningar. Under andra halvåret påverkades bolagets marginal negativt av ofördelaktig valutakursutveckling och ökande priser för vissa, främst ekologiska, råvaror. Effekten blev särskilt stor i fjärde kvartalet. Trots god försäljningstillväxt till 755 MSEK (571) blev EBITDA, före jämförelsestörande poster, oförändrat 59 Mkr (59).

Nordiskt effektiviseringsprogram för stärkt konkurrenskraft  

Som ett resultat av Midsonas starka tillväxt och internationella expansion, arbetar vi löpande med att anpassa vår koncernstruktur och geografiska organisation för att skapa högre effektivitet. Vi arbetar därför med:

 •  Optimering av den nordiska organisationen, där delar av verksamheten koncen­treras till Malmö och verksamheten i Örebro planeras att avvecklas. Vissa tjänster i Norge, Danmark och Finland kommer att tas bort eller flyttas till Malmö. Ambitionen är också att minska kostnaderna för sålda varor samt icke personalrelaterade försäljnings- och administrations­kostnader. Förändringarna kommer att vara föremål för fackliga förhandlingar. Programmet beräknas ge årliga kostnadsbesparingar om cirka 40 MSEK, med full effekt under 2021, och förväntas ge engångskostnader om cirka 20 MSEK som belastar koncernens resultat det första kvartalet 2019.

Bolaget har idag en ledande position med starka varumärken inom prioriterade kategorier i Norden och har under ett antal år redovisat försäljningstillväxt och ökad lönsamhet. För att fortsatt arbeta med den långsiktiga konkurrenskraften samt dessutom kompensera för negativa valuta- och råvarueffekter genomför vi ett antal åtgärder:

 •  Vi fortsätter att investera i innovation och varumärken. De flesta av koncernens varumärken upp­visade tillväxt 2018 men några av de stora ekologiska varumärkena hade lägre tillväxt än tidigare. Vi har därför initierat ett större program för att göra dem mer relevanta och attraktiva för kunder och konsumenter.
 •  I slutet av 2018 aviserades prishöjningar för att kompensera negativ påverkan från valuta och råvaror. Dessa höjningar får genomslag första kvartalet 2019.

Etablering i Europa

I maj 2018 tog vi vårt första större steg utanför Norden med förvärvet av tyska Davert och mot ambitionen att bli ett av de ledande bolagen inom hälsa och välbefinnande i Europa. Detta förvärv ger Midsona en stark position på den största marknaden för ekologiska livsmedel i Europa. Integrationen har gått enligt plan. Vi har börjat realisera utlovade synergier främst inom produktion och inköp. Samtidigt har vi gjort en stor investering i ny teknik under senare delen av 2018 som ger utökade försäljningsmöjligheter inom ekologiska livsmedel. 

Växtbaserat, ekologiskt och hållbart

Grunden i Midsonas affär vilar på starka trender kring människors ökande intresse för hälsa och välbefinnande kombinerat med en tydlig önskan att konsumera hållbart - ett paradigmskifte där människor allt mer väljer bort animaliska produkter, onödiga tillsatser och produkter med dåligt näringsinnehåll. Midsonas fokus på växtbaserade, rena och ekologiska produkter gynnas av dessa trender. Vi har en stor passion för att påverka människors matvanor mot hälsosamma och hållbara alternativ.

Förbättrat kassaflöde

Det fria kassaflödet är en viktig indikator på Midsonas framsteg. Det ökade till 176 Mkr (125) under 2018. Vi har alltså fortsatt att utveckla verksamheten och börjat skapa manöverutrymme för nya expansiva förvärv. Starka kassaflöden är också en förutsättning för en generös utdelningspolitik. Styrelsen föreslår en utdelning på 1,25 kr per aktie (1,25) för 2018. 
 

Prioriteringar för 2019

Huvudfokus 2019 kommer att vara att optimera vår nordiska plattform och därmed skapa bästa förutsättningar för tillväxt för våra varumärken. Parallellt skall utlovade kostnadsbesparingar göras. Midsona skall fortsätta integrationen av Davert och samtidigt söka nya förvärv med den tydliga ambitionen att bli ett av de ledande bolagen inom hälsa och välbefinnande i Europa. 

Peter Åsberg, VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom Lennart Svensson försorg den 8 februari 2019 kl 08.00 CET. 

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, ESKIMO-3, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET och URTEKRAM. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Grunden i Midsonas affär vilar på starka trender kring människors ökande intresse för hälsa och välbefinnande kombinerat med en tydlig önskan att konsumera hållbart
Koncernchef Peter Åsberg