Midsona - Bokslutskommuniké 2019

Report this content

Starkt kassaflöde med god underliggande tillväxt i verksamheten

Oktober-december 2019 (fjärde kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 825 Mkr (755), varav det avslutade försäljningsuppdraget Alpro uppgick till 2 Mkr (63).
 • EBITDA uppgick till 81 Mkr (59), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 9,8 procent (7,8).
 • Periodens resultat uppgick till 35 Mkr (33), motsvarande ett resultat per aktie på 0,64 kr (0,71) före och efter utspädning.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 103 Mkr (44).
 • Midsona tillträdde förvärvet av Alimentation Santé den 1 oktober.
 • Styrelsen i Midsona beslutade, genom bemyndigande från årsstämman, om nyemission med företräde för befintliga aktieägare, varvid Midsona tillfördes 613 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen fulltecknades.

Januari-december 2019 (helår)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 081 Mkr (2 852), varav det avslutade försäljningsuppdraget Alpro uppgick till 54 Mkr (268).
 • EBITDA uppgick till 290 Mkr (241), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 9,4 procent (8,5).
 • Periodens resultat uppgick till 97 Mkr (129), motsvarande ett resultat per aktie på 2,02 kr (2,80) före och efter utspädning.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 155 Mkr (176).
 • Utdelning för 2019 föreslås till 1,25 kr per aktie (1,25), motsvarande 81 255 760 kr (57 764 360)

Koncernchefens kommentar

Fortsatt expansion i Europa

2019 var ett år av stora förändringar och året då vi fortsatte vår europeiska expansion. Genom förvärven av Eisblümerl och Alimentation Santé är vi nu väl representerade på de viktiga marknaderna Tyskland, Frankrike och Spanien och stärker vår ställning inom ekologiska och växtbaserade livsmedel. Förvärven ger också en solid bas för fortsatt europeisk expansion.

Jag vill passa på att ta tillfället i akt att tacka för det förtroende som gavs oss i företrädesemissionen i fjärde kvartalet som möjliggjorde förvärvet av Alimentation Santé. Under året ingicks även ett nytt långsiktigt finansieringsavtal som skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Som helhet är jag nöjd med 2019; det mesta som vi själva har kunnat kontrollera har gått enligt plan och enstaka externa motgångar har hanterats på bästa möjliga sätt. Det var glädjande att se att både försäljnings- och resultatutvecklingen var positiv under året.

God avslutning på ett händelserikt år

Under fjärde kvartalet ökade den totala försäljningen, liksom försäljningen av våra åtta prioriterade varumärken, med 9 procent. Friggs hade fortsatt den starkaste tillväxten och vi såg en god utveckling för våra ekologiska varumärken.

Som ett resultat av vår utökade produktportfölj kommer vi under första kvartalet att se över sammansättningen av våra prioriterade varumärken. Dessutom har vår europeiska expansion fått oss att omorganisera till tre divisioner för att bättre reflektera våra huvudmarknader; Norden, norra Europa och södra Europa. Vi kommer att rapportera dessa enheter från första kvartalet 2020.

Under året har även stora satsningar gjorts för att harmonisera den ekologiska portföljen, som successivt kommer att lanseras från och med 2020.

Våra tre geografiska enheter utvecklas väl

Vi är mycket nöjda över utvecklingen i södra Europa. Försäljningen var visserligen något lägre än förväntat vilket dels berodde på transportproblem relaterade till den franska strejken, dels på ett produktåtertagande av glutenfria produkter i Spanien. Trots detta gjorde vi ett starkt resultat. Vi ser dessutom att effekterna av strejken, som i skrivande stund inte är avslutad, minskar med tiden.

Försäljningen utvecklades positivt i Tyskland trots fortsatt råvarubrist på jordnöt och mandel med lägre försäljning av dessa produktgrupper och ökade råvarupriser som följd. Resultatet tyngdes dessutom av integrationskostnader relaterade till förvärvet av Eisblümerl. När det gäller råvarubristen kom vi tillbaka till normalläge i början av 2020.

Försäljningsmässigt tappade vi i de nordiska länderna under fjärde kvartalet framför allt eftersom vi fortsatt såg en negativ effekt av det avslutade Alpro-avtalet. Undantaget var Danmark, som hade god försäljningstillväxt i perioden. Dessutom var valutakursutvecklingen fortsatt ofördelaktig. Resultatmässigt lyckades vi helt kompensera försäljningstappet och negativa valutaeffekter genom att det nordiska kostnadsbesparingsprogrammet hade god effekt. Genomförda prisökningar kommer successivt få effekt under första kvartalet 2020.

Stark finansiell ställning

Sammantaget gjorde vi resultatmässigt ett bra kvartal och det var glädjande att det också visade sig i ett starkt kassaflöde, vilket också stärktes av ett aktivt arbete för att minska rörelsekapitalet. Mot bakgrund av vår stabila finansiella ställning har styrelsen beslutat att föreslå stämman en oförändrad utdelning per aktie om 1,25 kronor per aktie. Midsona har idag drygt 40 procent fler aktier än vid samma tid föregående år, vilket innebär att den föreslagna utdelningen om drygt 81 miljoner kronor i absoluta tal är betydligt högre än föregående års utdelning.

Fokus på integration med stark bas för förvärv

Vi går in i 2020 med fokus på växtbaserat och ekologiskt och en klar ambition att expandera i Europa. Även om arbetet inledningsvis kommer präglas av integration ser jag goda möjligheter till fler europeiska förvärv parallellt med god tillväxt och lönsamhet. Jag ser med tillförsikt framåt.
 

Peter Åsberg, VD och koncernchef

 

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 6 februari 2020 kl 8.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 3 081 Mkr år 2019. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

"Vi går in i 2020 med fokus på växtbaserat och ekologiskt"
Koncernchef Peter Åsberg