Midsona - Bokslutskommuniké 2020

Report this content

Organisk och förvärvsdriven försäljningstillväxt med en väsentligt förbättrad EBITDA

Oktober-december 2020 (fjärde kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 083 Mkr (825). Den organiska tillväxten uppgick till 10,4 procent. Detta trots vissa störningar i försörjningskedjan, hänförliga till Covid-19.
 • EBITDA uppgick till 114 Mkr (81), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 10,5 procent (9,8).
 • Periodens resultat uppgick till 55 Mkr (35), motsvarande ett resultat per aktie på 0,85 kr (0,64) före och efter utspädning.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 102 Mkr (103).
 • Midsona förvärvade System Frugt A/S, en ledande nordisk aktör inom växtbaserade livsmedel med premiumvarumärket Earth Control.
 • Midsona utsågs, av Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet, till det mest hållbara bolaget på OMX Nasdaq Stockholm inom kategorin dagligvaror.

Januari-december 2020 (helår)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 709 Mkr (3 081). Den organiska tillväxten uppgick till 3,9 procent.
 • EBITDA uppgick till 390 Mkr (290), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 10,5 procent (9,4).
 • Periodens resultat uppgick till 176 Mkr (97), motsvarande ett resultat per aktie på 2,70 kr (2,02) före utspädning och 2,69 kr (2,02) efter utspädning.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 252 Mkr (155).
 • Ett annorlunda år präglat av både positiva och negativa faktorer hänförliga till Covid-19-pandemin.
 • Utdelning för 2020 föreslås till 1,25 kr per aktie (1,25), motsvarande 81 255 760 kr (81 255 760) före pågående emission i teckningsoptionsprogram.

Förändring i koncernledningen efter periodens utgång

 • Max Bokander tillträdde tjänsten som CFO för Midsona den 11 januari 2021.

Koncernchefens kommentar

Midsonas starkaste kvartal någonsin

Midsona avslutade det mycket speciella året 2020 starkt. Från att bunkrande konsumenter bidrog till en stark inledning av året vände trenden till en temporär försäljningsminskning under sommaren då flera länder lättade på sina restriktioner. Fjärde kvartalet är i det avseendet årets mest normala; vi såg varken bunkringstendenser eller återhållsamhet, utan konsumenterna verkade ha återupptagit tidigare konsumtionsmönster. Fjärde kvartalet var både försäljnings- och resultatmässigt vårt starkaste kvartal någonsin. Nettoomsättningen på 1 083 Mkr var för första gången över en miljard kronor i ett enskilt kvartal. Den organiska tillväxten uppgick till drygt 10 procent.

Nettoomsättningsökningen härrör sig framför allt från förvärvet av danska System Frugt, som ingår i koncernen från 7 oktober och har fått en mycket fin start. Dessutom är fjärde kvartalet säsongsmässigt System Frugts klart starkaste. System Frugt stärker vår ställning inom torkad frukt och nötter i Norden och är en plattform för fortsatt tillväxt inom växtbaserade livsmedel. För att inte riskera att störa försäljningen i det viktiga fjärde kvartalet initierades integrationen av System Frugt först i slutet av kvartalet och uttaget av synergier kommer börja få vissa effekter under det första kvartalet 2021.

Vår ekologiska utrullning har tagit fart

Under kvartalet såg vi organisk tillväxt i alla våra tre affärsområden. Den strategiska utrullning av ett brett sortiment av ekologiska produkter i dagligvaruhandeln i Europa som inleddes under våren fick på grund av pandemin ett avbräck i mitten av året, men har tagit fart igen under fjärde kvartalet. Varumärket Davert växte starkt i DACH-regionen och den fortsatta utrullningen av Happy Bio i den franska och spanska dagligvaruhandeln gick mycket starkt. Vi har nya listningar hos flera ledande aktörer som både fyllt och återfyllt hyllorna med våra ekologiska produkter.

Tydligt fokus på hållbarhet och satsning på växtbaserade köttalternativ  

I december meddelade vi investeringen om cirka 45 miljoner kronor i vår tillverkningsenhet för växtbaserade köttalternativ i Castellcir i norra Spanien. Investeringen innebär kraftigt ökad produktionskapacitet samtidigt som skalfördelar och förbättrad effektivitet kommer medföra sänkta kostnader. Produktionsanläggningen kommer att vara navet för våra växtbaserade köttalternativ och förse koncernens verksamheter med produkter. Med investeringen avser vi att fördubbla omsättningen inom växtbaserade köttalternativ till cirka 300 miljoner kronor. Vi är i starten av ett paradigmskifte när konsumenter byter kött mot växtbaserade proteinkällor. Efterfrågan på växtbaserade alternativ har ökat stadigt under de senaste åren och förväntas fortsätta växa när allt fler ser nyttan i en växtbaserad kost både för den personliga hälsan och planetens välmående. Hela vår strategi och affärsidé bygger på en passion för hälsosam, naturlig och hållbar mat, vilket gör hållbarhet till en väl integrerad del av vår verksamhet. För att fortsätta utvecklas och ligga i framkant lägger vi stora resurser på hållbarhetsarbetet och vi var därför mycket stolta över att i november ta emot priset från Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet, som börsens mest hållbara bolag i kategorin dagligvaror, där vi tävlade mot jättarna i branschen.

Stark finansiell ställning   

Sammantaget gjorde vi ett mycket bra kvartal och det var glädjande att det också visade sig i ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten om 113 Mkr. Mot bakgrund av vår stabila finansiella ställning har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 1,25 kronor per aktie, vilket är oförändrat sedan föregående år. Utdelningsförslaget är i linje med bolagets finansiella mål om en utdelningsandel om minst 30 procent av resultatet efter skatt, samtidigt som finansiell flexibilitet lämnas för förvärv.

Vi har en stark ambition om att återinvestera våra vinster i verksamheten och fortsätter att utvärdera förvärv i Europa. Vår starka historik av att införliva produkter och verksamheter, tillsammans med vår storlek och vår geografiska täckning gör oss till en attraktiv partner, vilket vi märker i våra diskussioner med potentiella förvärvsobjekt. Jag hoppas och tror att vi i enlighet med vår strategi kan göra ytterligare komplementförvärv i någon eller några av våra tre divisioner under 2021. Jag är stolt över hur väl organisationen har hanterat de utmaningar vi ställts inför 2020. Vi går in i 2021 med tillförsikt, men med tanke på den kraftiga varubunkring som skedde i första kvartalet 2020 är jämförelsesiffrorna för innevarande kvartal utmanande. Vi har en stark portfölj av hälsosamma produkter som konsumenterna tydligt visat att de uppskattar och vi står fast vid vår optimistiska syn på framtiden. Den strategi vi arbetat efter under flera år har varit framgångsrik och jag ser möjligheter till en fortsatt stark utveckling under kommande år. Jag ser fram emot att hålla er uppdaterade.   
 

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs och Max Bokanders försorg för offentliggörande den 5 februari 2021 kl 8:00 CET.

För mer information vänligen kontakta VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32, eller CFO Max Bokander, +46 (0)708 65 13 64.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: