MIDSONA - DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

Report this content

Förvärvsintensivt kvartal med stark underliggande tillväxt

Juli-september 2019 (tredje kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 765 Mkr (773), varav det avslutade försäljningsuppdraget Alpro uppgick till 2 Mkr (71).
 • Tillväxten för prioriterade varumärken var 11,7 procent.
 • EBITDA uppgick till 77 Mkr (68), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 10,1 procent (8,8).
 • Periodens resultat uppgick till 35 Mkr (32), motsvarande ett resultat per aktie på 0,77 kr (0,70) före och efter utspädning.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 19 Mkr (96).
 • Midsona förvärvade Eisblümerl Naturkost GmbH i Tyskland och Ekko Gourmet AB i Sverige.
 • Midsona ingick ett avtal om att förvärva Alimentation Santé SAS, med en ledande position inom ekologiska och växtbaserade livsmedel i Frankrike och Spanien.

Januari-september 2019 (nio månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 256 Mkr (2 097).
 • EBITDA uppgick till 209 Mkr (182), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 9,3 procent (8,7).
 • Periodens resultat uppgick till 62 Mkr (96), motsvarande ett resultat per aktie på 1,35 kr (2,09) före och efter utspädning.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 52 Mkr (132).

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Midsona tillträdde förvärvet av Alimentation Santé SAS den 1 oktober.
 • Styrelsen i Midsona beslutade om nyemission med företräde för befintliga aktieägare om cirka 600 Mkr.
 • Midsona förvärvade 51 procent i Paradiset EMV AB, ett samarbete tillsammans med matvarukedjan Paradiset.
   

Koncernchefens kommentar

Ett resultatmässigt starkt kvartal

I tredje kvartalet tog Midsona marknadsandelar och försäljningen för våra åtta prioriterade varumärken ökade med goda 12 procent. Försäljningen för koncernen som helhet påverkades dock fortsatt negativt av det avslutade distributionsuppdraget för Alpro. På totalen gav det en mer eller mindre oförändrad omsättning (-1 procent). Därtill tillkom råvarubrist på jordnöt och mandel, vilket främst påverkade den tyska marknaden och det nyligen förvärvade Eisblümerl. Resultatmässigt gjorde vi ett starkt kvartal, trots fortsatt motvind från valutakursutvecklingen. Det var främst hänförligt till den starka försäljningstillväxten för våra prioriterade varumärken, men dessutom började vårt nordiska kostnadsbesparingsprogram ge resultat.

Stark tillväxt för våra prioriterade varumärken

Genom att fokusera våra resurser på våra starkaste varumärken menar vi att vi långsiktigt har de bästa förutsättningarna att nå våra finansiella mål och i kvartalet var det glädjande att se att våra marknadssatsningar gav effekt. Försäljningen för våra åtta prioriterade varumärken ökade sekventiellt under året, från en tillväxt på 6 procent i första kvartalet och 10 procent i andra kvartalet till 12 procent i tredje kvartalet. Allra bäst gick det fortsatt för Friggs, men även våra ekologiska varumärken bidrog starkt och förbättrade tillväxten från ett återhållsamt första halvår.

Fokus på förvärv och integration

Det tredje kvartalet var mycket intensivt förvärvsmässigt och dominerades av förvärvet av Alimentation Santé, en ledande aktör inom ekologiska och växtbaserade livsmedel i Frankrike och Spanien. Förvärvet utgör en strategiskt viktig plattform för vår fortsatta europeiska expansion samtidigt som det stärker vår ställning inom ekologiska och växtbaserade livsmedel. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter inom framför allt växtbaserade köttalternativ och genom förvärvet har vi fått tillgång till produktionskapacitet för detta, som vi avser utnyttja även i andra delar av koncernen. Förvärvet meddelades i början av kvartalet och slutfördes efter kvartalets slut, den 1 oktober 2019. Därefter har ett intensivt integrationsarbete tagit vid.

I början av kvartalet förvärvades också Eisblümerl, en av Tysklands ledande tillverkare av ekologiska bredbara nöt-, nougat- och chokladpålägg. Det är glädjande att vi redan sett god utväxling för Eisblümerl på den befintliga strukturen i Davert. Bolagen är bra exempel på vår strategi; ett initialt plattformsförvärv (Davert) som sedan kompletteras med ett tilläggsförvärv (Eisblümerl).

Samma logik gäller förvärvet av svenska Ekko Gourmet, som också annonserades i början av kvartalet. Ekko Gourmet är specialiserat på ekologisk och vegansk mat och kan utnyttja Midsonas starka distributionsnätverk. Integrationen har gått bra och förvärvet har utvecklats väl i sin nya miljö.

Kommande integrationsarbete och förestående nyemission

Sammantaget gläds vi åt den underliggande försäljningsutvecklingen för våra prioriterade varumärken under kvartalet och även åt att vårt nordiska kostnadsbesparingsprogram började ge resultat. De största effekterna av programmet har vi dock fortsatt framför oss, vilket bådar gott inför kommande kvartal. Under kvartalet ägnade vi mycket tid åt att slutföra de förvärv vi nyligen presenterat och under innevarande kvartal räknar vi med att stort fokus kommer att ligga på att integrera dessa i Midsona-koncernen.

Det stora förtroende som många befintliga ägare visat inför vår förestående nyemission, som görs för att finansiera förvärvet av Alimentation Santé, är också glädjande. Ett nytt långsiktigt finansieringsavtal som skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt har även annonserats under kvartalet.

Vi kommer kontinuerligt att arbeta vidare för att finna nya plattforms- och tilläggsförvärv. Genom de förvärv som hittills gjorts har vi på allvar tagit oss an att konsolidera den fragmenterade europeiska marknaden för produkter inom hälsa och välbefinnande. Jag ser med nyfikenhet och stor tillförsikt på vår spännande framtid och vill ta tillfället i akt att tacka kollegor, styrelseledamöter och aktieägare för deras starka tro på Midsona.
 

Peter Åsberg, VD och koncernchef

 

 

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl 8.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: