Midsona - kvartalsrapport januari-mars 2020

Report this content

Organisk försäljningstillväxt och väsentligt förbättrad EBITDA

Januari–mars 2020 (första kvartalet)

  • Nettoomsättningen uppgick till 946 Mkr (786).
  • EBITDA uppgick till 107 Mkr (73), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 11,3 procent (9,3).
  • Periodens resultat uppgick till 47 Mkr (4), motsvarande ett resultat per aktie på 0,72 kr (0,08) före och efter utspädning.
  • Fritt kassaflöde uppgick till 2 Mkr (–42).
  • Midsona hade en förhöjd efterfrågan på sina produkter under mars månad på samtliga geografiska marknader, som kan härledas till utbrottet av Covid-19. De negativa konsekvenserna från smittspridningen var begränsade på verksamheten.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Årsstämma 2020 kommer hållas i Malmö den 25 juni istället för tidigare kommunicerade 5 maj till följd av den snabba spridningen av Covid-19 och med beaktande av regeringens beslut om begräsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • CFO Lennart Svensson har valt att lämna Midsona under det första kvartalet 2021. Rekrytering av en ny CFO har påbörjats.

Koncernchefens kommentar

Midsonas starkaste kvartal någonsin

Det första kvartalet, med tonvikt på sista månaden, påverkades av den pågående Covid-19-pandemin. Effekterna för samhället, individer och organisationer var omvälvande och i många fall mycket påfrestande. Covid-19 resulterade dock i en ökad efterfrågan på våra hälsosamma och hållbara livsmedelsprodukter. Försäljningen och EBITDA-resultatet blev vårt klart bästa någonsin.

Tillväxten för våra tio prioriterade varumärken uppgick till 15 procent och försäljningen för koncernen som helhet ökade med 20 procent jämfört med samma period förra året. Detta trots en fortsatt negativ påverkan för Nordics från det avslutade distributionsuppdraget för Alpro som påverkade jämförelsesiffrorna för januari och februari. Justerat för Alpro var den organiska tillväxten 9 procent. Som en följd av coronavirusets utbrott var efterfrågan som starkast i mars månad. Störst var efterfrågeökningen inom torrvaror, frukostprodukter, ris och majskakor, bakprodukter, bredbara pålägg, konserver, te och handtvål. Mönstret återspeglade sig även geografiskt. På marknader med hög andel ekologiska torrvaror, som Tyskland och till viss del Frankrike, gick försäljningen starkast. Som enskilt varumärke hade Friggs fortsatt en stark tillväxt. Vi såg också en god utveckling för våra ekologiska varumärken i takt med att konsumenter efterfrågade mer hälsosamma produkter. Lanseringen av vår nya gemensamma kommunikationsplattform i Norden för våra varumärken i kategorin ekologiska produkter, ”One-Organic”, fick ett gott konsumentmottagande.

Covid-19 medförde dock vissa negativa effekter även för vår del. Vi har behövt hitta alternativa lösningar för vissa av våra varor och vi utesluter inte fortsatta problem, men vår nuvarande bedömning är att vi inte kommer tappa större försäljningsvolymer på grund av leveransproblem. Oro på valutamarknaderna medförde också en fortsatt negativ valutakurspåverkan i Sverige och Norge.

Hemmakonsumtion här för att stanna

Cirka 90 procent av vår försäljning är så kallad home-consumption medan endast cirka 10 procent av försäljningen går till food service-industrin, det vill säga restauranger och andra bespisningar. Den starka försäljningen i mars kan sannolikt härledas till en viss ”hamstringseffekt” till följd av Covid-19, men vi tror att trenden mot en ökad konsumtion i hemmet kommer att fortsätta. Även här ser vi ett geografiskt mönster som följer graden av nedstängning i samhället, ju större nedstängning desto större försäljningsökning. Av de marknader Midsona verkar på är det bara den svenska där restauranger fortfarande har öppet. När restaurangerna öppnar igen tror vi att det tar ett tag innan människor hittar tillbaka till samma konsumtionsmönster som innan krisen, och i denna process ser vi att nya konsumenter hittat våra produkter. Efterfrågan på våra produkter har fortsatt varit förhöjd i april även efter att den initiala hamstringseffekten avmattats.

Robust organisation och starka finanser

Sammantaget bedömer vi att Midsona går stärkt genom denna hälsokris. Jag är mycket glad och stolt över att organisationen visat sig robust och kunnat producera och leverera i denna oroliga tid. Vi har en stark finansiell ställning och ser möjligheter till fortsatta förvärv i Europa. Få andra aktörer har de finansiella och organisatoriska musklerna att ta vara på de fina förvärvsmöjligheter som nu uppstår i pandemins spår. Stämningen i vår egen organisation är offensiv och positiv, men ödmjuk inför framtiden.

Peter Åsberg

VD och koncernchef

 

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 28 april 2020 kl 8:00 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: