Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Report this content

Komplettering till pressmeddelande utsänt 2016-08-04 klockan 08.30

Styrelsen i Midsona AB (publ) (”Midsona”) har beslutat om en nyemission om cirka 400 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma.

  • Den 5 juli 2016 offentliggjorde Midsona att bolaget, som ett led i sin vision att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande, förvärvar Internatural AB (”Internatural”), företaget bakom varumärkena Kung Markatta i Sverige och Helios i Norge.
  • Som en del i finansieringen av förvärvet har styrelsen beslutat, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma som kommer att hållas den 8 september 2016, att genomföra en nyemission om cirka 400 miljoner kronor med företrädesrätt för Midsonas aktieägare.
  • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 2 september 2016 och, förutsatt att nyemissionen godkänns av den extra bolagsstämman, kommer avstämningsdagen att vara den 16 september 2016 och teckningsperioden att löpa från och med den 20 september till och med den 5 oktober 2016.
  • Midsonas största aktieägare, Stena Adactum AB, som innehar cirka 25,3 procent av kapitalet har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i emissionen och utfärda en emissionsgaranti för återstående del av emissionen.

Bakgrund och motiv

Midsona förvärvade den 5 juli 2016 Internatural, ett svenskt holdingbolag för Kung Markatta AB och Alma Norge AS. Företaget är en ledande oberoende aktör inom distribution och marknadsföring av ekologiska, mjölkfria och naturliga livsmedel i Sverige och Norge. Utöver de egna varumärkena Kung Markatta och Helios distribuerar även Internatural andra välkända internationella varumärken. Förvärvet, som förstärker både Midsonas produktportfölj samt geografiska omfattning, är ett led i Midsonas vision att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande.

Inför förvärvet säkrade Midsona bryggfinansiering från Danske Bank för att delvis finansiera förvärvet. Midsona meddelade samtidigt att bolaget avsåg att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 400 miljoner kronor för att ersätta den erhållna bryggfinansieringen.

Nyemission

Midsonas styrelse beslutade den 3 augusti 2016, under förutsättning av godkännande från extra bolagstämma den 8 september 2016, att genomföra en nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för Midsonas aktieägare. Den som av Euroclear Sweden AB är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen har företrädesrätt att teckna aktier av motsvarande aktieslag i nyemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådana aktier ska i första hand tilldelas dem som på avstämningsdagen ägde aktier i Midsona och i den mån detta inte kan ske, sker tilldelning genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till övriga som tecknat utan stöd av teckningsrätter och i den mån detta inte kan ske, sker tilldelning genom lottning. I tredje hand skall eventuella återstående aktier tilldelas emissionsgaranten som garanterat nyemissionen.

Fullständiga villkor för nyemissionen, inklusive ökningen av aktiekapital, antal aktier som emitteras samt teckningskurs förväntas offentliggöras senast den 2 september 2016.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 20 september 2016 till och med den 5 oktober 2016. Midsonas styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning beräknas offentliggöras av bolaget genom pressmeddelande senast den 5 oktober 2016.

Styrelsens beslut avseende nyemissionen är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman som hålls den 8 september 2016. För ytterligare information vänligen se separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman, vilket publiceras inom kort.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Midsonas största aktieägare, Stena Adactum AB, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i emissionen och utfärda en emissionsgaranti för återstående del av emissionen. Vid tidpunkten för emissionsbeslutet innehar Stena Adactum cirka 25,3 procent av kapitalet i Midsona. Stena Adactum har av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma i samband med Stena Adactums tecknande av aktier i nyemissionen.

Indikativ tidsplan för nyemissionen

9 augusti 2016                    Kallelse till extra bolagsstämma i Post och Inrikes Tidningar

2 september 2016               Offentliggörande av fullständiga emissionsvillkor, inklusive teckningskurs och emissionsvolym

8 september 2016               Extra bolagstämma för godkännande av styrelsens beslut om nyemissionen

12 september 2016               Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

14 september 2016                Sista handelsdag i Midsonas aktier med rätt till teckningsrätt

15 september 2016                Första handelsdag i Midsonas aktier utan rätt till teckningsrätt

16 september 2016                Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför företrädesrätt att delta i nyemissionen

20 september–3 oktober 2016 Handel i teckningsrätter

20 september–5 oktober 2016 Teckningsperiod

7 oktober 2016                     Offentliggörande av preliminärt utfall i nyemissionen

12 oktober 2016                    Offentliggörande av slutgiltigt utfall i nyemissionen

17 oktober 2016                    Sista dag för betalning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Rådgivare

Danske Bank är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Midsona i samband med nyemissionen.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Välkända och prioriterade varumärken inkluderar Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte omkring 1 420 miljoner kronor med en EBITDA på cirka 104 miljoner kronor (före engångsposter), beräknat för sista tolvmånadersperioden fram till och med den 30 juni 2016. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. För ytterligare information, se www.midsona.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Midsona:

Peter Åsberg                                               Lennart Svensson

Koncernchef                                               CFO

Tel: +46 730 26 16 32         Tel: +46 767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 4 augusti 2016 kl. 10.50.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Midsona. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Midsona kommer endast att ske genom det prospekt som Midsona beräknar kunna offentliggöra omkring den 12 september 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). Midsona avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som kommer att finnas i prospektet som kommer att offentliggöras av Midsona på dess webbplats i sinom tid.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte 1 174 Mkr år 2015. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: