Midsonas valberedning inför årsstämma 2020

Midsonas årsstämma 2019 beslöt att bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2019 samt styrelseordföranden.

Det uppdrogs åt styrelsens ordförande att kontakta de tre aktieägare som vid augustis utgång hade störst aktieinnehav för att be dem utse en ledamot vardera till Midsonas valberedning inför årsstämman 2020.

Följande personer har accepterat att ingå i Midsonas valberedning inför årsstämman 2020:

Henrik Munthe (utsedd av Stena Adactum AB och valberedningens ordförande)

Claes Murander (utsedd av Lannebo Fonder)

Anna Sundberg (utsedd av Handelsbanken Fonder AB)

Ola Erici (styrelsens ordförande i Midsona AB och sammankallande i valberedningen)

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Midsonas hemsida www.midsona.com.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post valberedning@midsona.com eller genom post ställd till Valberedningen, Midsona AB (publ), Box 21009, 200 21 Malmö.

Årsstämma för Midsona AB kommer att hållas i Malmö den 5 maj 2020.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg den 11 september 2019 kl 14.00 CET.

För mer information vänligen kontakta Midsona AB, telefon 46-40-601 82 00 eller e-post info@midsona.com

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: