Preliminärt resultat av Midsonas företrädesemission

Report this content

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion i vilken distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver dem som följer svensk rätt. Andra restriktioner är tillämpliga. Se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Det preliminära resultatet av företrädesemissionen i Midsona AB (publ) (”Midsona” eller ”Bolaget”), där teckningsperioden löpte ut den 20 november 2019, visar att företrädesemissionen är övertecknad. Midsona kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 613 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det preliminära resultatet visar att 211 556 aktier av serie A, motsvarande cirka 98,0 procent av de erbjudna aktierna av serie A samt 18 299 940 aktier av serie B, motsvarande cirka 99,7 procent av de erbjudna aktierna av serie B, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Detta innebär att totalt cirka 99,7 procent av företrädesemissionen har tecknats med stöd av teckningsrätter.

Därtill har anmälningar mottagits om att utan stöd av teckningsrätter teckna 597 972 aktier av serie A, motsvarande cirka 276,9 procent av de erbjudna aktierna av serie A samt 10 626 865 aktier av serie B, motsvarande cirka 57,9 procent av de erbjudna aktierna av serie B. Företrädesemissionen är därmed övertecknad.

Midsona kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 613 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Genom företrädesemissionen kommer Midsonas aktiekapital att öka med 92 863 720 kronor från 232 159 320 kronor till 325 023 040 kronor genom nyemission av 215 948 nya aktier av serie A och 18 356 796 nya aktier av serie B. Efter emissionen kommer antalet aktier i Midsona att uppgå till 755 820 aktier av serie A och 64 248 788 aktier av serie B.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt Midsona offentliggjorde den 5 november 2019. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas omkring den 26 november 2019. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Slutgiltigt utfall beräknas komma att offentliggöras den 25 november 2019. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 2 december 2019. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 6 december 2019.

rådgivare

Midsona har i samband med företrädesemissionen utsett Danske Bank som finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

E-post: peter.asberg@midsona.com

Lennart Svensson, CFO

Telefon: +46 767 74 33 04

E-post: lennart.svensson@midsona.com


Informationen i pressmeddelandet lämnades för offentliggörande den 22 november 2019 kl. 18.00 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Midsona. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Midsona har endast skett genom det prospekt som Midsona offentliggjorde den 5 november 2019.  

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier utgivna av Midsona har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Midsona. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Midsonas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: