Kommuniké från Midsummer ABs (publ) årsstämma 2020

Vid Midsummer ABs (publ) årsstämma den 4 juni 2020 fattades följande beslut:

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2019 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning.

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Ett årligt arvode om 300 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till oberoende styrelseledamöter för verksamhetsåret 2020, samt med 300 000 kr till ordföranden Jan Lombach och 150 000 till styrelseledamoten Eva Kristensson för verksamhetsåret 2019.

Styrelseordförande Jan Lombach och styrelseledamöterna Sven Lindström, Liang Gao, Philip Gao och Eva Kristensson omvaldes.

Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB som revisor, samt att arvodet för bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjer för valberedning enligt de förslag som framgick av kallelsen.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som framgick i kallelsen bifölls med erforderlig majoritet.

4 juni 2020

För mer information kontakta:

Helena Engelbrecht
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: helena.engelbrecht@midsummer.se
Telefon: +46 73 532 25 29

Om Midsummer
Midsummer är en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av slitstarka och böjbara CIGS-solceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggnadsintegrerade solceller (BIPV). Midsummers tillverkningsprocess för har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra produktionsprocesser för solpaneler. Det unika DUO-systemet har tagit positionen som den mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen.

Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via kontraktstillverkare. Med Midsummer Solar Roofs produkter Midsummer SLIM, Midsummer WAVE och Midsummer BOLD får kunden lätta, tunna och diskreta solpaneler som ger ett estetiskt tilltalande solcellstak.

Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av slitstarka, böjbara CIGS-solceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. 
Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: midsummer.se