Bokslutskommuniké 2018 Midway Holding AB

Fjärde kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 273 Mkr (296).
 • Rörelseresultatet uppgick till -30 Mkr (-46), varav jämförelsestörande poster uppgick till -36 Mkr (-51). Justerat rörelseresultat uppgick till 6 Mkr (5).
 • Nettoresultatet uppgick till -30 Mkr (-44) för kvarvarande verksamhet.
 • Periodens kassaflöde, exklusive kassaflöde från finansieringsverksamheten, uppgick till 39 Mkr (25), vilket bidrog till att koncernens nettoskuld minskade med 105 Mkr till 89 Mkr.
 • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -1,27 kr (-1,71). Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till -1,27 kr (-1,71).

Januari-december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 165 Mkr (1 316).
 • Rörelseresultatet uppgick till 9 Mkr (-9), varav jämförelsestörande poster uppgick till -51 Mkr (-66). Justerat rörelseresultat uppgick till 60 Mkr (57).
 • Nettoresultatet uppgick till -8 Mkr (-31) för kvarvarande verksamhet.
 • Periodens kassaflöde, exklusive kassaflöde från finansieringsverksamheten, uppgick till 94 Mkr (22), vilket bidrog till att koncernens nettoskuld minskade med 197 Mkr till 89 Mkr.
 • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till 0,08 kr (-0,75). Resultatet per aktie efter full konvertering uppgick till 0,08 kr (-0,75).
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 0,50 kr (0,00) per aktie.
Finansiellt sammandrag 2018
Q4
2017
Q4
2018
Q1-Q4
2017
Q1-Q4
Nettoomsättning 273 296 1 165 1 316
Justerat rörelseresultat* 6 5 60 57
Rörelseresultat -30 -46 9 -9
Resultat före skatt -36 -49 -4 -28
Nettoresultat, kvarvarande verksamhet -30 -44 -8 -31
Nettoresultat, avvecklad verksamhet -1 2 10 13
Nettoresultat, total verksamhet -31 -42 2 -18
Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet -1,24 -1,79 -0,31 -1,26
Resultat per aktie efter full konvertering, kvarvarande verksamhet -1,24 -1,79 -0,31 -1,26
Kassaflöde exkl finansieringsverksamheten, per aktie, kvarvarande verksamhet            1,59 1,02 3,83 0,90
Totalt kassaflöde per aktie, total verksamhet 1,18 1,02 0,86 1,43

* Justerat rörelseresultat avser resultat exklusive Midtrailer. Justeringsposter uppgår till -36 Mkr (-51) för det fjärde kvartalet och -51 Mkr (-66) för helåret. Föregående års justerade belopp inkluderar även nedskrivningar i Haki och omstrukturering i NOM Holding.

Väsentliga händelser under 2018

 • Under 2018 har koncernen genomgått större förändringar som en följd av fastslagen strategi. Under året avyttrades i tur och ordning Lundgrens Montage i Hjärup, Sporrong, Stans & Press, Gustaf E Bils anläggning i Vara samt Sigarth. Resultateffekten från dessa avyttringar uppgår till sammanlagt cirka -5 Mkr. Genom dessa avyttringar fick Midway en positiv kassaflödeseffekt uppgående till cirka 86 Mkr, vilket har stärkt koncernens balansräkning.

 • Den 17 december kommunicerade Midway planerna för en avveckling av Midtrailer. Avvecklingen pågår och beräknade avvecklingskostnader uppgår till totalt cirka -35 Mkr, varav -32 Mkr har belastat resultatet under 2018. Kassaflödeseffekten av avvecklingen bedöms uppgår till -5 Mkr. Midtrailer kommer att redovisas som avvecklad verksamhet när avvecklingen är slutförd.

Frågor avseende denna rapport besvaras av:                                                                                                                                    
Sverker Lindberg, VD, sverker.lindberg@midwayholding.se, 040-30 12 10                                                                                        
Rikard Fransson, CFO, rikard.fransson@midwayholding.se, 040-30 12 10

Denna information är sådan som Midway Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6/2 2019 kl. 08.00 CET.

Taggar:

Om oss

Midway Holding är ett företag med verksamhet inom segmenten Handel, Teknikföretag och Kapitalförvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar