10 reformer för fossilfria transporter

Report this content

Idag presenterar Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, tio reformförslag till riksdag och regering för att underlätta kommunernas arbete med fossilfria transporter.

- Kommunerna är motorn i arbetet för att nå de nationella utsläppsmålen. De behöver få ökade friheter att utforma sitt arbete med transportsektorn så att de som vill gå före in hindras av ett stelbent regelverk, säger Svante Axelsson.

Förslagen som är framtagna i samarbete med IVL, Svenska miljöinstitutet och flera klimatkommuner, presenteras i dag på  konferensen ”Släpp kommunerna loss” i Stockholm.

Bland förslagen finns rätten för kommunerna att besluta om differentierade parkeringsavgifter så att kommunerna kan ge lägre p-avgifter för miljöbilar och att införa nya miljözoner för lätta fordon. De här förslagen skulle göra det mer attraktivt att köra miljöbilar och tillsammans minska risken för att de bilar som får bonus i det nya bonus-malussystemet exporteras efter att de fått del av stödet.

Med förslag om  att ge kommunerna rätt att själva avgöra hur många parkeringsplatser som skall finnas för hyres- respektive bostadsrätter och att begära in gröna trafikplaner när nya till exempel nya köpcentra eller bostadsområden ansöker om byggnadslov ges också möjlighet  för kommunerna att sätta mobiliteten i stället för bilen i centrum när städernas utbyggnad planeras.

- Kommunerna har ofta själva en större möjlighet att se hur klimatåtgärder kan få positiva konsekvenser för hälsa, trängsel och livskvaliteten i stort. Om mer av makten över åtgärderna läggs i deras händer kan takten i omställningen till ett fossilfritt transportsystem öka, säger Svante Axelsson.

10 reformförslag för fossilfria transporter:

• Regeringen bör gå vidare med Transportstyrelsens förslag om två nya miljözoner för lätta fordon, där Transportstyrelsens befintliga förslag kompletteras med skärpningar i takt med att nya, skarpare utsläppsklasser, som Euro 6D, införs.

• Kommuner bör ges rätten att reglera trafiken på enskilda gator utifrån fordons utsläppsklass eller drivmedel.

• Ge transportstyrelsen i uppdrag att se över trafiklagstiftningen för att möjliggöra särskilda cykelfartsgator där cykeln är prioriterad och möjlighet till cykling mot påbjuden färdriktning.

•  Ändra kommunala avgiftslagen så det blir möjligt att differentiera parkeringsavgifter för miljöfordon.

• Regeringen bör utarbeta ett konkret förslag som gör det möjligt att ta ut en parkeringsplatsskatt, under liknande former som trängselskatten, på kommersiella parkeringsytor.

• Ge boverket i uppdrag att ta fram ett bättre kunskapsunderlag för att stödja kommuner som vill arbeta med sänkta parkeringstal och hållbara mobilitetstjänster, och en uppdaterad tolkning av hur plan- och bygglagen kan användas för att reglera tillgänglighet snarare än parkering.

• Ge kommunerna möjlighet att kräva gröna transportplaner i samband med nyexploateringar eller större ombyggnationer i kommunen.

• Ge uppdrag till Trafikverket att prognoser och utbyggnadsplaner i högre utsträckning ska bidra till att nationella, regionala och lokala miljömål nås.

• Ge samma möjlighet till statlig medfinansiering av kollektivtrafik och gång- och cykelinfrastruktur som i dagsläget finns för det kommunala vägnätet.

•  Ge upphandlingsmyndigheten uppdrag att ta fram upphandlingshjälp för miljökrav på transporter i kommunal upphandling av varor och tjänster.

Kontakta:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,
0736-52 58 25 peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 250 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar