100 åtgärder för cirkulär omställning av Sverige

Report this content

Regeringen har beslutat om den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Handlingsplanen innehåller drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering. Genom beslutet lägger regeringen grunden för en långsiktig och hållbar omställning av samhället.

Några av nyheterna är ett uppdrag till Naturvårdsverket om krav på inblandning av återvunnen råvara (så kallad kvotplikt), insatser för att öka andelen cirkulär och fossilfri upphandling samt förbättrad hantering av avfall. Regeringen kommer också att öka tillsyn och insatser för att hindra brottslighet inom avfallsområdet – den fullständiga motsatsen till den cirkulära ekonomin. 

Regeringen har med besluten om en strategi och nu en handlingsplan för cirkulär ekonomi tagit ett systematiskt helhetsgrepp för omställningsarbetet till en cirkulär ekonomi. Det görs genom en bredd och mängd av åtgärder och uppdrag till ett flertal centrala myndigheter för att arbeta vidare med dessa frågor.

En viktig utgångspunkt för omställningen är att material ska användas mer effektivt för att minska både uttag av ny råvara och deponering av avfall. I dag orsakas ungefär hälften av klimatutsläppen och mer än 90 procent av världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald av att resurser används ineffektivt. Genom ett mer resurseffektivt nyttjande av materialen kan deras livslängd och ekonomiska värde öka, samtidigt som uttaget av ny råvara och deponeringen av avfall minskar. 

Klimatomställningen och omställningen till en cirkulär ekonomi medför goda möjligheter till jobb och företagande. Regeringens roll är att skapa förutsättningar för det goda arbete som redan sker inom regioner och kommuner, i näringsliv, universitet och högskolor och civilsamhälle. 

Handlingsplanen utgår från den nationella strategin för cirkulär ekonomi som regeringen beslutade i somras. Handlingsplanen listar åtgärder inom de fyra fokusområden som pekas ut i strategin för cirkulär ekonomi.

Fokusområde 1: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign

 • Industriklivet breddas och förstärks 
 • Uppdrag att föreslå kvotplikt för återvunnen råvara för relevanta produkter 
 • Produktpass för bättre kunskap
 • Giftfritt från början - budgetsatsning till Kemikalieinspektionen 

Fokusområde 2: Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster

 • Strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtion 
 • Insatser för att öka andelen cirkulär och fossilfri upphandling
 • Information till konsumenter om cirkulär ekonomi

Fokusområde 3: Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp

 • Ökad tillsyn och insatser ska hindra brottslighet inom avfallsområdet
 • Förbättrad hantering av avfall
 • Satsning på metaller och mineral ur sekundära källor

Fokusområde 4: Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller

 • Kreditgarantier för gröna investeringar
 • Utredning om miljötillståndsprövning
 • Stärkt innovations- och näringslivsklimat
 • Satsning på forskning och innovation för en cirkulär ekonomi

Strategin och handlingsplanen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

 

För mer information, kontakta:
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljö- och klimatminister
samt vice statsminister
Isabella Lövin
072-206 08 92

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister
Ibrahim Baylan
076-129 67 08

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar: