Förslag till ny nationalpark i Småland

Regeringen föreslår i en proposition att en ny nationalpark bildas runt sjön Åsnen i Alvesta och Tingsryds kommuner. Åsnens land- och vattenmiljöer har mycket höga naturvärden och ger plats åt ett rikt växt- och djurliv med ett stort antal rödlistade och fridlysta arter.

I nationalparkerna finns Sveriges mest värdefulla och sevärda natur. Regeringens förslag att bilda ytterligare en nationalpark är en del i satsningen på skydd av värdefull natur. Det är också ett resultat av stort lokalt och regionalt engagemang under den långa tid det tar att bilda en ny nationalpark.

– Våra nationalparker är unika naturområden som är till för alla, både närboende och mer långväga besökare. Att bilda Åsnens nationalpark bidrar till att tillgängliggöra skyddad och värdefull natur för fler, säger miljöminister Karolina Skog.

Bildandet av nationalparken är ett ytterligare steg i uppbyggnaden av ekologiska nätverk av skyddade områden som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Sveriges nationalparker är stora turistattraktioner som lockar både svenska och utländska besökare. Det gör att parkerna, utöver att bidra till att bevara den biologiska mångfalden, också får betydelse för besöksnäring, regional tillväxt och lokal utveckling. Genom att inrätta Åsnens nationalpark skapas nya och bättre möjligheter att ta emot besökare. Det kommer att göras särskilda satsningar kring information, naturvägledning och tillgänglighet för att underlätta för besökarna och för att höja kunskapen om värdefulla naturmiljöer.

Senaste gången regeringen föreslog en ny nationalpark var 2009.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Åsnens nationalpark: Åsnenområdet ligger i Kronobergs län, Alvesta och Tingsryds kommuner, cirka 30 km söder om Växjö och 45 km norr om Karlshamn. Den föreslagna nationalparken omfattar 1873 hektar, varav 1390 hektar är vatten och 483 hektar är land. Åsnen blir Sveriges 30:e nationalpark. Området är av riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Syftet med Åsnens nationalpark är att bevara ett representativt, variationsrikt och biologiskt värdefullt sydsvenskt skogs- och sjölandskap med dess växt- och djurliv i väsentligen orört skick. Åsnens land- och vattenmiljöer har mycket höga naturvärden och ger plats åt ett rikt växt- och djurliv med ett stort antal rödlistade och fridlysta arter. Cirka 65 procent av nationalparken ingår i Natura 2000, EU:s nätverk av skyddsvärda naturtyper. Fågellivet i området är av internationell betydelse. Sjön Åsnen är också utpekat som så kallat Ramsarområde enligt konventionen om våtmarker av internationell betydelse.
Twittra det här