Första steg mot utökat marint skydd i Öresund

Regeringen har idag beslutat om att ge Länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett marint områdesskydd i Öresund.

Det marina ekosystemet i Öresund är unikt: det ligger på tröskeln mellan Kattegatts saltvatten och Östersjöns bräckta vatten. Öresund är ett ekosystem där ett snart hundraårigt bottentrålningsförbud bidragit till att naturvärdena har bevarats samtidigt som det är en dynamisk storstadsregion där havsområdet ger möjlighet till rekreation och olika typer av näringsliv.

På uppdrag av regeringen ska Länsstyrelsen i Skåne nu analysera vilken skyddsform som är lämpligast utifrån skyddsbehovet och redogöra för hur ett områdesskydd i Öresund kan bidra till att säkerställa ett ekologiskt representativt nätverk av marina skyddade områden.

– Öresunds rika växt- och djurliv är värt att bevara. Frågan om att skydda området har diskuterats under lång tid. Det känns därför väldigt bra att idag kunna ge Länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att titta på hur behovet av marint skydd i Öresund skulle kunna tillgodoses, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Länsstyrelsen ska även föra en dialog med relevanta myndigheter i Danmark för att komma fram till om ett likartat områdesskydd och en likartad förvaltning på både dansk och svensk sida av Öresund kan gynna ekosystemet.

Länsstyrelsen ska i en konsekvensbeskrivning redogöra för hur områdesskyddet kan påverka olika verksamheter i området såsom sjöfart, fiske, vindkraft och turism samt för hur verksamheterna påverkar bevarandevärdena i området.

Länsstyrelsen ska redovisa uppdraget i årsredovisningen för år 2021.

För mer information kontakta:
Hugo Qvinth
T.f. pressekreterare hos miljö- och
klimatminister samt vice statsminister
Isabella Lövin

073-157 58 27

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Vad är marint områdesskydd? En av de vanligaste formerna av områdesskydd är naturreservat. De bildas av länsstyrelsen eller kommunen. Det kan även finnas annan lagstiftning som bidrar till att uppnå syftet med det skyddade området. Exempel på det kan vara beslut om begränsningar i fiske med stöd av fiskerilagstiftningen, eller begränsad hastighet till sjöss med stöd av sjötrafikförordningen. Områdesskydden av hav, sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt representativa, sammanhängande och funktionella.
Twittra det här

Citat

Öresunds rika växt- och djurliv är värt att bevara. Frågan om att skydda området har diskuterats under lång tid. Det känns därför väldigt bra att idag kunna ge Länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att titta på hur behovet av marint skydd i Öresund skulle kunna tillgodoses.
Isabella Lövin, miljö- och klimatminister