Global överenskommelse för att motverka förlusten av biologisk mångfald

Det två veckor långa FN-mötet om biologisk mångfald i Sharm el-Sheikh i Egypten är nu över. Det viktigaste beslutet från mötet handlar om processen för att ta fram ett nytt ramverk som ska gälla efter år 2020, när den nuvarande strategiska planen avslutas.

Den minskande biologiska mångfalden är ett globalt miljöproblem. Arter dör ut, ekosystem skadas och samspelet mellan organismer rubbas. Samtidigt är naturen helt avgörande för människans välmående och välstånd. För att globalt hantera detta miljöproblem finns FN:s konvention för biologisk mångfald.

Förhandlingarna på mötet har stundtals varit svåra, men sammantaget kunde hela 73 beslut fattas under konventionens och protokollens partsmöten. Det viktigaste beslutet är att länderna nu är överens om processen för att ta fram ett ramverk för biologisk mångfald som ska gälla efter år 2020. I och med detta kommer arbetet nu att ta fart, och det finns en ansats att involvera alla berörda intressenter.

Miljöminister Karolina Skog deltog på högnivådelen av mötet, tillsammans med ministrar från över 80 länder.

− Jag är glad över den stora enigheten över vägen framåt som världens länder nu visat. Nu finns förutsättningar för att öka takten i arbetet med att hejda förlusten av vår biologiska mångfald, säger miljöminister Karolina Skog.

Den nya sammanslutning av särskilt ambitiösa länder som vill vända den negativa utvecklingen för pollinatörer möttes under mötet enades om en handlingsplan för åren 2018-2030.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

www.regeringen.se/miljo

Miljö- och energidepartmentet
Malmtorgsgatan 3 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

FN:s konvention för biologisk mångfald: Vartannat år träffas medlemsländerna i FN:s konvention för biologisk mångfald i ett partsmöte (COP). I år hölls det 14:e mötet i Sharm el-Sheikh, Egypten, CBD COP14, 17–29 november. Nästa partsmöte, CBD COP15, hålls år 2020 i Peking, Kina.
Twittra det här

Citat

Jag är glad över den stora enigheten över vägen framåt som världens länder nu visat. Nu finns förutsättningar för att öka takten i arbetet med att hejda förlusten av vår biologiska mångfald
Karolina Skog, miljöminister