Industriklivet breddas för att bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle

Report this content

Regeringen har beslutat om ändringar i den förordning som styr Industriklivet så att stöd även kan ges till bland annat strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen, såsom forskning, förstudier och investeringar. 

För att nå klimatmålen krävs omfattande investeringar i ny teknik som ofta inte är kommersialiserad. Vägen mot nettonollutsläpp kräver satsningar på innovativa och teknikskiftande lösningar. Sedan 2018 har Industriklivet gett stöd till att utveckla lösningar för att minska de processrelaterade utsläppen inom industrin som ofta är svåra att komma åt och sedan 2019 även till tekniker för s.k. negativa utsläpp. Nu utökas Industriklivet så att stöd även kan ges till andra industriprojekt som på ett väsentligt sätt kan bidra till att nå klimatmålen, såsom biodrivmedel, plastreturraffinaderier, vätgasproduktion, återvinningsanläggningar och batteriproduktion. Breddningen knyter därmed också an till strategin för cirkulär ekonomi som bidrar till att nå miljö- och klimatmålen. Dessutom ska stöd kunna ges till åtgärder som bidrar till att minska sådana utsläpp av växthusgaser som indirekt är kopplade till industrins processer.
 
Den svenska industrin har en viktig roll att spela inte bara genom att minska sina egna utsläpp utan också genom att till exempel framställa förnybara cirkulära produkter som kan ersätta fossila och därigenom bidra till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Genom att utveckla klimatsmart teknik som kan bidra till mer cirkulära och fossilfria lösningar skapas konkurrensfördelar, sysselsättning och exportmöjligheter.

Industriklivet stärktes i budgetbeslutet för 2021 med 150 miljoner kronor till knappt 750 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och 
klimatminister samt vice statsminister
Isabella Lövin
072-206 08 92

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och 
klimatminister samt vice statsminister
Isabella Lövin
073-587 59 55

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar: