Isabella Lövin till internationellt högnivåmöte i Bryssel om klimat och hav

Den 19 februari deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin på den belgiska högnivåkonferensen Climate Change & Oceans Preservation i Bryssel.

För att möta klimatutmaningarna och hantera förändringarna i haven och havsmiljön har Belgien bjudit in till konferensen Climate Change and Ocean Preservation. Under högnivåmötet kommer Isabella Lövin att hålla ett anförande om klimatförändringarna och dess påverkan på havens biologiska mångfald.

– Kopplingen mellan klimatförändringarna och haven är tydlig. Haven fungerar som en buffert mot klimatförändringarna. De har absorberat ungefär en fjärdedel av våra koldioxidutsläpp och över 90 procent av värmen som genereras från utsläppen. Om haven inte mår bra kommer det att driva på klimatförändringarna i en allt snabbare takt, säger Isabella Lövin, miljö- och klimatminister samt vice statminister.

– Vi behöver globala kraftfulla åtgärder för att skydda våra hav och minska våra växthusgaser, säger Isabella Lövin, som även är medordförande i Friends of the Action tillsammans med FN:s särskilda havssändebud Peter Thompson.

Högnivåkonferensen avslutas med att deltagarna bekräftar sina framtida engagemang genom att underteckna en deklaration. Under resan kommer Isabella Lövin även att träffa Miguel Arias Cañete, EU-kommissionär för klimatåtgärder och energi, och Karmenu Vella, EU-kommissionär för miljö-, havs och fiskerifrågor.

Miljö- och energidepartmentet
Malmtorgsgatan 3 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.