IT-konsultbranschen samlas för ett fossilfritt Sverige

Report this content

Nu samlas mer än 40 företag från IT-konsultbranschen för att starta arbetet med en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig IT-konsultsektor 2045. Färdplanen som tas fram inom ramen för Fossilfritt Sverige  ska tydliggöra hur IT-konsultbranschen, tillsammans med användare av digitala lösningar, politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige som driver fram globalt hållbara lösningar.

I juni 2017 beslutade Sveriges riksdag att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Det kommer att kräva en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. De lösningar som IT-konsulterna hjälper till att implementera har mycket stor potential, till exempel GeSI:s rapport Smarter 2030 menade redan 2015 att de kan möjliggöra minskning med 20% av de globala CO2- utsläppen. IT-infrastrukturen står för cirka 2% av de globala CO2-utsläppen. Genom att skapa en samsyn i branschen kan IT-konsulternas färdplan bidra till att utvecklingen mot fossilfria och klimatpositiva affärsmöjligheter möjliggörs och påskyndas genom strategiska uppmaningar och förslag.

-       Digitaliseringen och omställningen bort från fossila bränslen är två områden där utvecklingen går snabbt nu. Om vi kan få dem att kugga in i varandra är förändringspotentialen enorm. IT-konsultbranschen kan bidra med lösningar och påskynda arbetet för andra branscher och på det sättet stärka den fossilfria konkurrenskraften för hela Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

IT-konsulterna har en ledande roll i utformingen av grunderna i den fjärde industriella revolutionen, från smart användningen av IT-lösningar och utveckling av nya affärmodeller i en digitaliserad värld till implementering av AI-lösningar och dematerialisering via digitalisering. Dessa områden är helt avgörande för hur morgondagens samhälle kommer se ut, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Men de levererar inte automatisk fossilfria och hållbara lösningar, de bör istället ses som kraftfulla katalysatorer som både kan accelerera utvecklingen mot en fossilfri framtid, eller accelerera ohållbara trender, beroende på hur de används.

-       Vi i IT-konsultbranschen har ett ansvar att se till att några av de mest kraftfulla verktyg som mänskligheten skapat används för att accelerera en förändring mot en hållbar och smart framtid. Vi är glada över att redan ha lyckats samla mer än 40 kollegor i branschen och flera av de ledande experterna inom området för att genomföra detta projekt, säger Dennis Pamlin, Accelerator för netto-positivitet och digital hållbarhet, Cybercom och sammankallande i styrgruppen för IT-konsultbranschens färdplan.

Arbetet med  Färdplanen projektleds av Cybercom och syftet är att  tillgängliggöra den samlade kunskapen om den klimatpåverkan som IT-konsultsektorns värdekedja bidrar till. Den ska belysa trender, drivkrafter, hinder, målbilder och affärsnytta med klimatarbetet till en bred grupp aktörer och roller.

-       Vi kommer vara noga med att klargöra att IT-konsulterna kan bidra både till ökade och minskade utsläpp genom sin verksamhet. IT-konsulter kan bidra till både smarta lösningar som gör att företag går från produkt till service, men också göra att fler folk flyger och överkonsumerar. Färdplanen ska visa riktningen för vårt bidrag till en fossilfri framtid och presenteras för regering och statsminister under hösten 2018, dvs efter valet i september, säger Dennis Pamlin.

En framgångsfaktor för färdplanen är att alla viktiga delar av värdekedjan ställer sig bakom den. Olika företrädare är därför välkomna att medverka i arbetsprocessen. Det är viktigt att vi får en bredd av olika aktörer relevanta för IT-konsultsektorn som deltar, till exempel kunder, leverantörer, städer och investerare. Dessa är välkomna att meddela sitt intresse till fossilfritt@cybercom.com.

Totalt är redan 40-talet företag engagerade i samarbetet för att färdigställa färdplanen. Dessa är:

Acando, Advania, Antrop, Avega, B3IT, Boston Consulting Group, Berge, Bouvet, Caperio, Capgemini, Cartina, CGI, Cybercom, Designit, Dewire, Dustin Group, Eicorn, Etteplan, eWork Group AB, Jayway, Knowit, Matters Group, Microsoft Enterprise Services, Netlight, Prevas, ProactIT, PWC, Semcon, SigmaITC, Softronic, Sweco Position, Tieto, Tritech, Usify, XLENT.

I Styrgruppen för IT-konsulternas färdplan finns en bred representation från stora och mindre bolag inom branschen såväl som från akademia och forskning. Sammankallande är Dennis Pamlin, Cybercom.

Fossilfritt Sverige syftar likt FN:s Global Compact till att skapa ett samarbete mellan privat och statlig sektor. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet 2045 ligger hos företagen. Fossilfritt Sverige har samarbeten med flera branscher för att kartlägga behov och möjligheter. Alla initiativ tillsammans skapar därmed ett pussel som ger en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan komma att se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar för svenskt näringsliv på en internationell marknad.För information om övriga branscher som arbetar med, eller redan lagt fram, färdplaner för fossilfri konkurrenskraft och informtion om Fossilfritt Sverige, se www.fossilfritt-sverige.se.

Dennis Pamlin, Accelerator netto-positivitet och digital hållbarhet, Cybercom
Dennis.Pamlin@cybercom.com

Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,                                          +46 70 310 57 97
peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Ingemar Jansson, Senior Advisor Digital Sustainability, Cybercom                                  +46 72 080 35 60
och projektkoordinator Färdplan IT-konsultbranschen

Kristina Cato, Hållbarhets- och kommunikationschef, Cybercom                                      +46 708 64 47 02

Taggar:

Prenumerera