Karolina Skog deltar vid inspektionsresa längs Göta älv

Den gångna sommaren har aktualiserat klimatfrågan och behovet av klimatanpassning i Sverige. Ett förändrat klimat innebär nya och ökade risker för samhället. Extrema väderhändelser som värmeböljor, skyfall och kraftiga regn förväntas öka. Göta älvdalen är ett av de områden i Sverige som är mest utsatta för ras och skred i ett förändrat klimat. Regeringen har beslutat om och genomför nu Sveriges första nationella klimatanpassningsstrategi för att stärka arbetet med klimatanpassning.

− Frågan om klimatanpassning kommer att bli allt mer aktuell. Göta älv är ett särskilt utsatt geografiskt område och behovet av klimatanpassningsåtgärder har diskuterats i många år. Regeringen ser allvaret i att säkra bebyggelse och viktiga samhällsfunktioner längs Göta älv och gör en stor satsning på ras- och skredsäkringen längs älvdalen, säger miljöminister Karolina Skog

Regering har inrättat en delegation för klimatanpassningsinsatser för ras- och skredsäkring i Göta älvdalen. Delegationen samordnar insatser för att minska sannolikheten för ras och skred i Göta älvdalen i ett förändrat klimat. Delegationen finns vid Statens geotekniska institut. Delegationen är en plattform för samverkan mellan de aktörer som har ansvar för klimatanpassningsarbete i Göta älvdalen såsom kommuner och statliga myndigheter. Regeringen har också avsatt medel bidrag för att med statlig delfinansiering stödja planering och genomförande av stabilitetshöjande åtgärder.

Media är välkomna att delta vid inspektionsresan på Göta älv. Resan sker med M/S Elfkungen. Vid resan deltar bland andra generaldirektör Åsa-Britt Karlsson, avdelningschef Klimatanpassning Hanna Sofie Pedersen samt chef för delegationen Per Bolin.

Tid och plats: Avgång Lilla Edets sluss kl. 11:30 tisdagen den 21 augusti 2018. Resan pågår som längst till kl. 14:00. Vänligen anmäl ert deltagande senast måndag 20 augusti till: Maria Hedberg, presskontakt, tel: 013-20 18 83, maria.hedberg@swedgeo.se

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-206 08 92

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.