Kompetensförsörjningen inom kärnsäkerhet och strålskydd ses över

Kompetens inom kärnsäkerhet och strålskydd måste säkras i Sverige. Regeringen ger Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga och analysera kompetensförsörjningen inom området.

– Sverige måste fortsätta att ha hög kompetens inom kärnsäkerhet och strålskydd. Det är viktigt för att bibehålla och utveckla den höga säkerheten, säger miljöminister Karolina Skog.

Strålsäkerhetsmyndigheten får i uppdrag att se över den nationella kompetensförsörjningen. I dialog med industri, lärosäten och andra berörda parter ska myndigheten kartlägga nuvarande kompetens och analysera den framtida utvecklingen. Den ska också identifiera områden där det finns risk att kompetensbrist uppstår.

– Att se över kompetensförsörjningen har blivit ännu viktigare i och med besluten att stänga reaktorer i Oskarshamn och Ringhals. Nyrekrytering måste fortgå även under omställningen till förnybar energi, säger Karolina Skog.

Uppdraget till Strålsäkerhetsmyndigheten omfattar samtliga kompetenser som krävs för att verksamhet med strålning ska kunna genomföras på ett säkert sätt utan negativa effekter på människor och miljö. Strålsäkerhetsmyndigheten ska även identifiera aktörer som finansierar forskning och utbildning inom relevanta områden.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Citat

Sverige måste fortsätta att ha hög kompetens inom kärnsäkerhet och strålskydd. Det är viktigt för att bibehålla och utveckla den höga säkerheten.
Karolina Skog, miljöminister