Myndigheter ska ta fram förslag till Sveriges klimatarbete

Report this content

Regeringen har gett ett tiotal myndigheter i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa klimatpolitiska handlingsplan. Förslagen ska bidra till att de nationella och globala klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. 

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att lyckas behöver klimatpolitiken integreras i alla relevanta politikområden och därför har nu regeringen beslutat om tre nya uppdrag.

Sveriges klimatarbete pågår runt om i hela Sverige och en stor del av det konkreta genomförandet sker i kommuner och regioner. Länsstyrelsen i Uppsala län får därför i uppdrag att ta fram förslag som leder till att takten på den lokala och regionala klimatomställningen ökar. Uppdraget ska genomföras med stöd av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Representanter för kommuner och regioner kommer få särskild möjlighet att delta i arbetet.

− För att våra barn ska ha en framtid att se fram emot, måste vi agera på alla plan. Klimatet är vår tids stora ödesfråga. Varje dag fattas det mängder av lokala beslut som kan leda Sveriges klimatomställning framåt, inom frågor som skolan, boende, transporter och vård. Därför är kommunernas och regionernas arbete oerhört viktigt för den klimatpolitiska handlingsplanen, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.  

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att klara nettonollmålet kommer utsläppen från transportsektorn i princip att behöva vara noll senast 2045. Trafikanalys får därför i uppdrag att ta fram underlag med analyser och förslag som leder till transportsektorns klimatomställning. Uppdraget ska genomföras med stöd av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen.

– Transportsektorn behöver ställa om för att vi ska nå globala och nationella klimatmål, därför arbetar regeringen med åtgärder i alla trafikslag. Bland annat gör regeringen rekordstora investeringar i järnväg, och arbetar för en elektrifiering av hela transportsektorn. Genom uppdraget till Trafikanalys tar vi nu ytterligare steg för att minska utsläppen från transporter, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Det svenska näringslivet har en nyckelroll för att vi ska klara klimatomställningen. Regeringen behöver se till att svenska företag ges möjlighet att bidra till klimatomställningen och samtidigt utveckla nya hållbara affärsidéer. Tillväxtanalys får därför i uppdrag, att med stöd av Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Boverket och Skogsstyrelsen, ta fram underlag med analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till näringslivets klimatomställning.

− Det svenska näringslivet är aktiva och driver på för att vara med och bidra till den gröna omställningen. Det ställer krav på regeringen att möta upp med åtgärder som stöttar ambitionerna. Det vi nu gör är att ta fram förslag på styrmedel och andra åtgärder inför kommande mandatperiod, åtgärder som gör skillnad för klimatet samtidigt som vi ser till att inkludera alla i samhället, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

För mer information, kontakta:
Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och 
klimatminister samt vice statsminister
Per Bolund
073-077 94 69

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister
Tomas Eneroth
073-073 97 53

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister
Ibrahim Baylan
076-129 67 08

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Bakgrund: Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Ramverket ger långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle att genomföra den omställning som krävs för att kunna lösa klimatutmaningen. Klimatlagen innebär att varje regering har en skyldighet att i en klimatpolitisk handlingsplan redogöra för hur den förda klimatpolitiken leder till att klimatmålen nås. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Negativa utsläpp innebär att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige är mindre än till exempel den mängd koldioxid som tas upp av naturen som en del av kretsloppet, eller mindre än de utsläpp Sverige bidrar till att minska utomlands genom att investera i olika klimatprojekt. De kvarvarande utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska dock vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. Enligt klimatlagen ska regeringen vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Handlingsplanen ska lämnas till riksdagen året efter det att ordinarie val till riksdagen har hållits. Handlingsplanen bör bland annat innehålla en beskrivning av vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå de nationella och globala klimatmålen.
Twittra det här