Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften

Regeringen har idag beslutat om en nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften och ändringar i förordningen om vattenverksamheter. Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Planen anger en nationell helhetssyn när det gäller att vattenkraften ska ges moderna miljövillkor på ett samordnat sätt, med största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Utifrån den nationella planen kommer alla vattenkraftverk i Sverige att prövas systematiskt, till exempel genom att alla kraftverk i en älvsträcka kan prövas samtidigt med möjlighet att samordna beslutsunderlag. Det leder till en samordnad prövning samt förenklingar jämfört med i dag, och en ökad miljönytta och sänkta kostnader då åtgärder vidtas där de ger störst effekt.

Tidsplanen för när vattenkraftsägarna senast ska lämna in sina ansökningar till domstolen framgår av ändringar i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, som också beslutats av regeringen idag.

Den nationella planen utgör vägledning för de myndigheter som för talan eller yttrar sig i prövningarna. Planen utgör även vägledning för de myndigheter som arbetar med eller fattar beslut om förvaltningen av kvaliteteten på vattenmiljön såsom bland annat länsstyrelserna och vattenmyndigheterna.

Den som bedriver en tillståndspliktig verksamhet för produktion av vattenkraftsel ska se till att verksamheten har moderna miljövillkor. Den nationella planen är ett resultat av den nya lagstiftning som infördes genom propositionen Vattenmiljö och vattenkraft. 

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljö- och klimatminister
samt vice statsminister
Isabella Lövin
072-206 08 92

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och 
klimatminister samt vice statsminister
Isabella Lövin
073-587 59 55

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.