Nytt pantsystem på småelektronik ska utredas

Report this content

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ge förslag på hur ett pantsystem för småelektronik, t.ex. mobiler eller läsplattor, kan se ut. Syftet med utredningen är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi.

Sverige konsumerar stora mängder småelektronik. Den är svår att reparera eller återvinna eftersom den består av en komplex blandning av olika ämnen och material. Mycket småelektronik innehåller även sällsynta jordartsmetaller, som sällan återvinns och som är förknippade med problem kopplat till brytningen. Småelektronik har kort livslängd, och används kort tid, jämfört med andra produkter. För att minimera småelektronikens totala miljöpåverkan är det viktigt att öka insamlingen av den.

Utredningen ska bl.a. föreslå hur ett nationellt pantsystem för småelektronik kan se ut för att öka insamlingen, återanvändningen och återvinningen. Om utredningen finner det motiverat kan den också presentera alternativa lösningar. Utredningen ska vidare kartlägga befintliga flöden av småelektronik samt redovisa lösningar på t.ex. producentansvar, mål för pantsystemet, finansiering, information, märkning, statistik, utformning av insamlingssystem och analysera vad som skulle kunna vara en lämplig nivå på panten. Utredningen kommer också föreslå hur de svenska reglerna om producentansvar för elutrustning ska anpassas så att de uppfyller minimikraven för utökat producentansvar i EU:s avfallsdirektiv.

Regeringen har utsett Gunnar Fredriksson till särskild utredare. Gunnar är utbildad naturvetare med erfarenhet av arbete vid Sveriges kommuner och regioner, länsstyrelse, Naturvårdsverket, Miljödepartementet och som konsult både på byrå och som egenföretagare. Han har även varit styrelseledamot för Håll Sverige Rent.

Utredningens kommittédirektiv bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021.

För mer information, kontakta:
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljö- och klimatminister
samt vice statsminister
Isabella Lövin
072-206 08 92

Anna Söderström
Pressekreterare hos
miljö- och klimatminister
samt vice statsminister
Isabella Lövin
073-587 59 55

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar: