Regeringen annullerar utsläppsenheter från internationella klimatinsatser

Regeringen har beslutat att annullera ytterligare ca 9,5 miljoner ton utsläppsutrymme som en klimatåtgärd. Mängden motsvarar nästan en femtedel av Sveriges årliga utsläpp.

Idag fattar regeringen ännu ett beslut om annullering av utsläppsutrymme som en klimatåtgärd och för första gången annulleras förvärvade enheter. Utsläppsenheterna som ska annulleras kommer från klimatprojekt utomlands som Sverige har investerat i under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod 2008-2012. Regeringen ger samtidigt Energimyndigheten i uppdrag att säkerställa att annulleringen genomförs. Annulleringen innebär att Sverige både har skapat den klimatnytta som projekten har åstadkommit i andra länder och genomför lika stora utsläppsminskningar nationellt. Regeringen tog ett motsvarande beslut i januari om annullering av överskott av utsläppsenheter inom EU och fler beslut om annullering kommer att tas under året.

– Klimatförändringarna är en global fråga. Sverige ger genom internationella insatser ett viktigt bidrag till utsläppsminskningar i andra länder. Det har gett oss utsläppskrediter som vi nu tar bort - istället ska vi nå vårt nationella mål med åtgärder på hemmaplan, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin.

Alliansregeringens avsikt var att använda internationella utsläppsenheter för att uppfylla en tredjedel av det nationella målet till 2020, vilket skulle inneburit cirka 40 miljoner utsläppsenheter. Annulleringen innebär att Sverige både har skapat den klimatnytta som projekten har åstadkommit i andra länder och genomför lika stora utsläppsminskningar nationellt.

Regeringen har hittills under mandatperioden tagit beslut om annullering av utsläppsenheter motsvarande ett utsläppsutrymme på ca 94,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter utanför EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Det gäller både internationella utsläppsenheter under Kyotoprotokollet och utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut. Utsläppsutrymmet motsvarar 173 procent av Sveriges årliga utsläpp (som under 2014 var ca 54,4 miljoner ton).

För mer information, kontakta:

Mikaela Kotschack
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingsarbete och klimat
samt vice statsminister
073-062 90 04

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Bakgrund: Internationella klimatinsatser: Energimyndigheten har sedan 2002 haft i uppdrag att för Sveriges räkning stötta klimatprojekt i främst utvecklingsländer för att bidra till klimatomställningen genom de flexibla mekanismerna under Kyotoprotokollet. Genom dessa klimatprojekt har Sverige förvärvat utsläppsenheter som är godkända och utfärdade av FN. Under åren 2008-2012, den första åtagandeperioden under Kyotoprotokollet, genererades ca 9,5 miljoner utsläppsenheter som regeringen nu annullerar. De internationella insatserna har främst utgjorts av klimatprojekt i utvecklingsländer som till exempel elproduktion i Brasilien och bioenergiprojekt i Indien. Av utsläppsminskningarna kommer 74 procent från projekt för förnybar energi, 15 procent från projekt för energieffektivisering och 11 procent från projekt för andra typer av klimatåtgärder. Sverige har också förvärvat utsläppsenheter som kommer från nuvarande åtagandeperiod under Kyotoprotokollet 2013-2020 som regeringen kommer fatta beslut om längre fram.
Twittra det här

Citat

Klimatförändringarna är en global fråga. Sverige ger genom internationella insatser ett viktigt bidrag till utsläppsminskningar i andra länder. Det har gett oss utsläppskrediter som vi nu tar bort - istället ska vi nå vårt nationella mål med åtgärder på hemmaplan
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat