Regeringen gör stora satsningar på skog och värdefull natur

Report this content

Sverige har en fantastisk och unik natur, som har stor betydelse både för biologisk mångfald och människors hälsa. I budgetpropositionen för 2022 föreslår därför regeringen omfattande satsningar som ska skydda värdefull natur, främja skogsnäringen, öka människors möjlighet att vistas i naturen och skapa naturnära jobb.   

Skydd av värdefull natur

Naturskydd bidrar till biologisk mångfald. Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras antingen genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar. Sverige har skyddsvärda skogar i hela landet Sveriges sammanhängande fjällnära skogar har mycket höga naturvärden och i ett EU-perspektiv unika värden, med stor betydelse för biologisk mångfald och andra värdefulla ekosystemtjänster.

För att främja biologisk mångfald, kulturmiljö, friluftsliv, renskötsel, jakt, fiske och besöksnäring så föreslår regeringen en stor satsning för skydd av värdefull natur. I detta ingår också möjlighet till ersättning till markägare för skydd av fjällnära skog. Förslaget innebär att medlen för skydd av värdefull natur förstärks med totalt 2 390 miljoner kronor under 2022. På så sätt kan Naturvårdsverket och länsstyrelserna besluta om naturreservat och markägare få ersättning.

– Det här är den största satsningen som någonsin har gjorts av en svensk regering på att skydda värdefull natur. Levande skogar och hav behöver värnas både för oss som lever idag, för kommande generationer och för ett rikt växt- och djurliv, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Andra åtgärder som relaterar till skogen

Regeringen föreslår satsningar på en tydlig skogspolitik för biologisk mångfald, en växande cirkulär bioekonomi, minskad klimatpåverkan och klimatanpassning för att bidra till skogspolitikens jämlika mål om produktion och miljö. Äganderätten bör stärkas vid formellt skydd av skog genom att frivilligheten ska vara grunden för myndigheternas arbete. Nya och utvecklade skydds- och ersättningsformer tas fram samt tydliga förutsättningar för brukande och bevarande.

Regeringen föreslår satsningar på 810 miljoner kronor årligen till och med 2027, för åtgärder som relaterar till vissa av Skogsutredningens förslag och för Skogsstyrelsens arbete med avverkningstillstånd i fjällnära skog. Resurser föreslås också för att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning som de har rätt till.

Skogsutredningen har i sitt betänkande Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73) lämnat en rad förslag som remissbehandlats och är under beredning i Regeringskansliet. Regeringen har för avsikt att lämna en proposition till riksdagen i frågan. Regeringens satsningar med anledning av skogsutredningens förslag är av stor betydelse för det fortsatta arbetet med skogsprogrammet och ett flertal skogliga frågor.

– Jag är glad och stolt över att vi nu kan göra denna stora satsning för att främja skogsnäringens tillväxt och skogen med dess många värden. Det här är en betydelsefull landsbygdsatsning, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Skötsel av naturreservat och naturnära jobb

I Sverige finns mer än 5 000 naturreservat, många viktiga för biologisk mångfald, friluftsliv och turism. Områdena behöver förvaltas och skötas för att bevara växt- och djurliv, och för att främja friluftsliv

Naturreservat finns över hela landet och arbetet med att sköta naturreservaten skapar sysselsättning. Regeringen föreslår en treårig satsning på 100 miljoner kronor per år under 2022–2024. Satsningen bidrar till sysselsättning och lokal ekonomi på landsbygden.

Regeringen fortsätter även satsningen för att skapa naturnära jobb riktade mot unga och föreslår en tvåårig satsning om 20 miljoner kronor per år 2022-2023. Satsningen bidrar samtidigt till att möta en svårare situation på arbetsmarknaden för unga med anledning av pandemin. Det kan t.ex. handla om skötsel av naturreservat, upprustning av vandringsleder och bekämpning av invasiva främmande arter.

Förstärkt statligt bidrag till friluftsorganisationer

Statsbidraget fördelas till friluftsorganisationer som bedriver verksamhet för att främja långsiktigt hållbart friluftsliv. Bidraget fördelas av organisationen Svenskt Friluftsliv och ger goda effekter för samhället och folkhälsan. Därför föreslår regeringen att anslaget om stöd till friluftsorganisationer ska stärkas med 50 miljoner kronor per år och framåt.

Stärkt arbete med fjäll- och vandringsleder

Vandringsleder finns över hela landet och ökar tillgängligheten till naturen samt ger bättre förutsättningar för friluftsliv och naturturism. Statliga leder i fjällen och vandringsleder i skyddade områden ökar möjligheterna att besöka spännande naturområden. Arbetet skapar också sysselsättning över hela landet och bidrar på så sätt till landsbygdsutveckling.

För att fler ska få tillgång till Sveriges natur så vill regeringen stärka arbetet med vandringsleder och fjälleder med 50 miljoner kronor per år mellan 2022–2027.

– Allt fler upptäckter Sveriges vandringsleder, och det vill vi uppmuntra genom att rusta upp och anlägga vandringsleder och fjälleder. Sverige har en fantastisk natur som alla borde ha tillgång till. Därför är det viktigt att vi gör det lätt för människor att vara i naturen, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

För mer information, kontakta:
Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och 
klimatminister samt vice statsminister
Per Bolund
073-077 94 69

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister
Ibrahim Baylan
073-075 97 31

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar: