Regeringen utvidgar Björnlandets nationalpark

Björnlandets nationalpark ska utvidgas. Det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen. Därmed tas ytterligare steg i uppbyggnaden av det ekologiska nätverk av skyddade områden som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden.

– I våra nationalparker finns Sveriges mest värdefulla och sevärda natur. Parkerna är till för alla, både närboende och mer långväga besökare. Förslaget att utvidga Björnlandets nationalpark är en del i regeringens satsning på skydd av värdefull natur. Det är också ett resultat av stort lokalt och regionalt engagemang under lång tid, säger miljöminister Karolina Skog.

Björnlandets nationalpark ligger i Åsele kommun, Västerbottens län. Den bildades i dess ursprungliga form år 1991. Syftet med nationalparken är att bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde. I regeringens utvidgningsförslag tillförs stora arealer med väldokumenterade och höga naturvärden. Parkens karaktär som urskogsområde stärks och ytterligare naturtyper tillförs, till exempel våtmarker. Utvidgningen om 1 226 hektar innebär att parken mer än fördubblar sin storlek från 1 143 hektar till 2 369 hektar.

Genom utvidgningen säkerställs Björnlandet kvaliteter som vildmark. En stor del av parkens skogar är helt opåverkade av modernt skogsbruk och har en urskogskaraktär med inslag av 500-åriga träd. Ett stort antal rödlistade växt- och djurarter knutna till naturskogsmiljöer finns i området. Det finns i dag 29 nationalparker i Sverige, varav många inrättades i början av 1900-talet. Regeringen föreslår i dag att även Tivedens nationalpark ska utvidgas.

Sveriges nationalparker är unika områden. De har stor betydelse som skyddade naturlandskap med höga naturvärden men bidrar också till att göra naturupplevelser tillgängliga för människor. Naturturismen växer i Sverige och nationalparkerna är turistattraktioner av internationellt intresse, med betydelse bland annat för besöksnäringen och regional tillväxt.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Media

Media

Citat

I våra nationalparker finns Sveriges mest värdefulla och sevärda natur. Parkerna är till för alla, både närboende och mer långväga besökare. Förslaget att utvidga Björnlandets nationalpark är en del i regeringens satsning på skydd av värdefull natur. Det är också ett resultat av stort lokalt och regionalt engagemang under lång tid
Karolina Skog, miljöminister