Regeringen vill utveckla skogsbruk med grön infrastruktur och färre kalhyggen

Regeringen vill att det statliga skogsbruket vara en förebild för andra skogsbrukare i landet. Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk får därför i uppdrag att utveckla arbetet med grön infrastruktur och hyggesfritt skogsbruk.

I dagens skogsbruk är trakthyggesbruk det vanligaste. Det är en form av bruk som leder till kalhyggen. De statliga skogsägarna Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket får nu i uppdrag att öka andelen skog som brukas med hyggesfria metoder.

– Ett hyggesfritt skogsbruk har stora fördelar för både djur och växter och för friluftslivet. Genom att skogen sköts genom plockhuggning och liknande metoder kan arters naturliga livsmiljöer bevaras, säger miljöminister Karolina Skog.

Myndigheterna får också i uppdrag att utveckla sitt arbete med grön infrastruktur. Det handlar om att binda ihop livsmiljöer i naturen. På så vis kan exempelvis hotade arter ta sig mellan olika platser i skogen där de trivs, så att ytan de kan leva på blir större.

– Det statliga skogsbruket ska vara en förebild för övriga skogsbrukare i landet. Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket kan utveckla praktiska tillämpningar som kan komma till användning för hela det svenska skogsbruket, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Regeringen har sedan tidigare satsat 12 miljoner kronor per år för metodutveckling och rådgivning kring hyggesfritt skogsbruk.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Myndigheternas skogsinnehav: Statens fastighetsverk förvaltar 6,5 miljoner hektar mark. Den största delen är vidsträckta fjäll, myrar och fjällbjörkskogar längs fjällkedjan. Knappt 900 000 ha räknas som produktiv skogsmark. Fortifikationsverket förvaltar 370 000 hektar mark. Knappt 100 000 ha räknas som produktiv skogsmark som är tillgänglig. Båda myndigheter har omfattande formellt och frivilligt skyddade markområden.
Twittra det här