Riskområden för ras, skred och översvämning till följd av klimatförändringar kartläggs i ny rapport

Report this content

I rapporten som överlämnats till statssekreterare Annika Jacobsson identifieras tio områden i Sverige med särskilt stora risker för klimatrelaterade ras, skred, erosioner och översvämningar. 

Statens geotekniska institut, SGI, samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, fick 2019 i uppdrag av regeringen att identifiera områden där det finns risk för ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade. I rapporten som nu överlämnats redovisas och rangordnas tio områden i Sverige där sådana klimatrelaterade risker är särskilt stora. Området Västkusten – Göta älvdalen bedöms ha den mest allvarliga och komplexa riskbilden. Fokus har varit att identifiera större regionöverskridande riskområden där riskerna är komplexa och kräver samarbete för att kunna förebyggas, detta för att få en nationell överblick av situationen.

− Klimatförändringarna får konsekvenser redan här och nu, även i Sverige. Förändringar i temperatur och nederbörd kan få stora konsekvenser för människors liv och hälsa, infrastruktur, bebyggelse, näringar och kulturarv. För samhällen vid kuster och vattendrag är risken för ras, skred, erosion och översvämningar störst. Den nya rapporten visar vilka riskområden i Sverige som är viktigast att fokusera arbetet på och ger en vägledning till alla som arbetar med klimatanpassning, säger statssekreterare Annika Jacobson.

I rapporten ger myndigheterna också förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för klimatanpassningsarbetet och därmed minska riskerna för skador.

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och
klimatminister samt vice statsminister
Per Bolund
073-077 94 69

Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och
klimatminister samt vice statsminister
Per Bolund
073-078 24 75 

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar: