Sverige godkänner regler som möjliggör export av koldioxid avsedd för lagring under havsbotten

Regeringen har beslutat att Sverige ska godkänna ändringen av Londonprotokollet som möjliggör export av koldioxid avsedd för lagring under havsbotten. Beslutet är ett led i att nå Sveriges klimatmål och att genomföra regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

I den klimatpolitiska handlingsplan som regeringen presenterade i december 2019 pekade regeringen på att de rättsliga hindren för att genomföra koldioxidavskiljning och lagring (CCS) ska undanröjas. Regeringen har nu beslutat att godkänna en ändring av Londonprotokollet som syftar till att göra det möjligt att exportera koldioxid som ska lagras under havsbotten i annan stat.

Enligt det klimatpolitiska ramverket får CCS på anläggningar med fossila utsläpp räknas som en åtgärd för att nå klimatmålen där rimliga alternativ saknas. CCS får även användas på anläggningar som förbränner biobränsle för att nå negativa utsläpp som en s.k. kompletterande åtgärd för att nå klimatmålen.

– Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Först och främst ska vi nå det målet genom kraftiga utsläppsminskningar, men i framtiden behöver vi också fånga upp koldioxid för att nå negativa utsläpp. Då behöver vi möjliggöra tekniker såsom bio-CCS och det här är ett steg i detta och ett steg i förverkligandet av klimathandlingsplanen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

– Koldioxidlagring kommer bli ett viktigt komplement till andra åtgärder för att minska växthusgasutsläppen, så att vi kan nå vårt högt uppsatta klimatmål, säger energiminister Anders Ygeman.

Två tredjedelar av protokollsparterna måste godkänna ändringen för att den ska träda i kraft, och inklusive Sverige kommer sju av 53 parter att ha godkänt ändringen. Sedan Londonprotokollets parter hösten 2019 enades om en provisorisk tillämpning av ändringen är det möjligt för länder att ingå bilaterala avtal för export av koldioxid avsedd för lagring på havsbotten.

För mer information, kontakta:
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljö- och klimatminister
samt vice statsminister
Isabella Lövin
072-206 08 92


Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och 
digitaliseringsminister
Anders Ygeman 
073-072 81 36

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

CCS (Carbon Capture and Storage) är den engelska förkortningen för koldioxidavskiljning och lagring. CCS innebär att man avskiljer koldioxiden från rökgaserna i en anläggning, t.ex. i tillverkningsindustri, och transporterar den till en permanent lagringsplats. När koldioxidutsläpp från förbränning av biomassa avskiljs och lagras kallas tekniken för bio-CCS. Till skillnad från fossilt-CCS på utsläpp från fossila källor leder bio-CCS till minusutsläpp, dvs. ett upptag av koldioxid från atmosfären. Enligt Klimatpolitiska vägvalsutredningen finns lagringskapacitet i närtid framförallt utomlands.
Twittra det här
Londonprotokollet är en internationell överenskommelse som förbjuder export av avfall för dumpning eller förbränning till havs. Utgångspunkten är att all form av dumpning, med vissa undantag, ska vara förbjuden. År 2009 antog parterna i protokollet en ändring om att transporten av koldioxid som ska lagras under havsbotten i en annan stat är undantaget från exportförbudet. Genom dagens beslut godkänner Sverige denna ändring.
Twittra det här