Sverige ställer om till en cirkulär ekonomi

Report this content

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Detta är en viktig del för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Takten i arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi behöver öka för att nå miljö- och klimatmålen, liksom flera globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Genom att använda material mer effektivt kan deras livslängd och värde öka. Samtidigt minskar både uttaget av ny råvara och deponeringen av avfall.

Under våren 2020 har smittspridningen och den ekonomiska krisen till följd av det nya coronaviruset påverkat samhället kraftigt. Världen efter coronapandemin kommer inte att se ut som den gjorde före krisen.

– Det är inte klokt att värdefullt material används en gång och sedan slängs. Nu ska vi ändra på det. Den gröna återhämtningen som samhället nu behöver ska skynda på omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. Ungefär femtio procent av våra klimatutsläpp samt mer än nittio procent världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald beror på ineffektiv resurshantering. En cirkulär ekonomi är klokare, betydligt bättre för miljön och dessutom skapar vi möjligheter till många nya jobb och ett hållbart företagande, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Kärnan i strategin är en vision: ”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. Det nationella arbetet för en cirkulär ekonomi kommer att fokusera på hållbar produktion och produktdesign; hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster; giftfria och cirkulära kretslopp samt den cirkulära ekonomin som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.

– Sverige har, som ett av världens mest innovativa länder, goda förutsättningar att ta sig an denna omställning. Det ger också fördelar på den globala marknaden och många svenska företag ser redan möjligheterna med att ställa om sin verksamhet. Så skapas fler företag, nya jobb och ökad välfärd samtidigt som vår miljöpåverkan minskar, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Omställningen till en cirkulär ekonomi måste genomföras gemensamt av politiken, näringslivet, offentlig sektor, akademi, privatpersoner och civilsamhället. Regeringens roll är att skapa förutsättningar för det goda arbete som redan sker inom regioner och kommuner, i näringsliv, universitet och högskolor och civilsamhälle. Regeringen kommer att genomföra flera åtgärder inom detta område under mandatperioden. Till strategin kommer handlingsplaner att beslutas med konkreta åtgärder. Strategin bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Faktaruta: Strategin för cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av denna. Strategin pekar ut fyra fokusområden där insatser är nödvändiga.

Fokusområden:

 1. Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign
 2. Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster
 3. Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp
 4. Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.

Varje fokusområde innehåller en rad mer konkreta insatser som arbetet ska inriktas på. Bland dessa finns:

 • Styra mot att produkter utformas för en lång livslängd.
 • Främja ökad användning av giftfria återvunna material i nya produkter.
 • Stärka innovations- och näringslivsklimatet så att fler cirkulära företag kan växa.
 • Främja utvecklingen av Sveriges bioekonomi så att biobaserade, förnybara och hållbart producerade råvaror kan ersätta fossilbaserade råvaror i produkter och produktionsprocesser.
 • Förbättra konsumentinformationen för att underlätta för den enskilde konsumenten att göra hållbara och cirkulära val i vardagen.
 • Göra det enkelt och lönsamt för näringsidkare och privatpersoner att dela, reparera och återanvända produkter.
 • Bidra till resurseffektivitet, återvinning och cirkulära affärsmodeller genom offentlig upphandling.
 • Utforma styrmedel som bidrar till ökat utbud och efterfrågan på cirkulära produkter, tjänster, återbruk och återvunna material.
 • Ställa höga krav på giftfrihet för såväl återvunnet material som jungfrulig råvara.
 • Främja forskning, innovation och teknikutveckling inom bland annat materialåtervinning, digitalisering och spårbarhet.

Jungfruliga material ska så långt det är möjligt ersättas av resurser som används effektivt i cirkulära flöden. Hänsyn ska tas till behov av att tillföra jungfruliga material för att möjliggöra klimatomställning och materialåtervinning. Strategin beskriver de material och strömmar som kommer prioriteras i det nationella arbetet med en cirkulär ekonomi. Alla dessa måste nyttjas och tas om hand på ett bättre sätt än idag: plast, textil, förnybara och biobaserade råvaror, livsmedel, byggmaterial samt innovationskritiska metaller och mineral.


För mer information, kontakta:

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och 
klimatminister samt vice statsminister
Isabella Lövin
073-587 59 55

 

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister 
Ibrahim Baylan
076-129 67 08

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar: