Tydligare regler för investeringar i elcertifikatsystemet

Regeringen har idag beslutat att nästa kontrollstation för elcertifikatsystemet ska genomföras under 2019. Den viktigaste frågan i kontrollstationen är vilka regler som ska gälla för tilldelning av elcertifikat när måluppfyllelsen 2030 närmar sig, en så kallad stoppmekanism. Genom sådana regler ökar stabiliteten i systemet, inte minst för investerarna. 

Elcertifikatsystemet är gemensamt med Norge sedan 2012. Regeringen har tidigare i år kommit överens med Norge om en förlängning av systemet och ett nytt mål till 2030 om 18 TWh, i enlighet med den blocköverskridande energiöverenskommelsen från 2016. Sverige har sedan elcertifikatsystemet infördes 2003 levererat över 29 TWh ny förnybar elproduktion.

Med det nya mål som beslutades tidigare i år har vi en fortsatt kraftfull satsning i förnybar elproduktion framför oss. Vi behöver i god tid klargöra vilka förutsättningar som kommer att gälla när slutpunkten för systemet närmar sig. Ett beslut om stoppmekanism senast år 2020 bör ge aktörerna en sådan förbättrad förutsägbarhet, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Som en del i överenskommelsen med Norge ska Sverige införa en stoppmekanism i elcertifikatsystemet före den 31 december 2020. Detta ska bidra till måluppfyllelsen 2030 och till förutsägbarhet för marknadsaktörerna för perioden efter måluppfyllelsen. Norge har också sedan tidigare en stoppmekanism i sin lagstiftning.

För mer information, kontakta:

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energiminister
Ibrahim Baylan
072-545 70 79

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Mer om kontrollstation 2019: Regeringen strävar efter ett stabilt och förutsägbart elcertifikatssystem med regelbundna översyner vid tidpunkter som marknaden känner till. Avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam marknad för elcertifikat anger att kontrollstationer ska äga rum vart fjärde år, om inte det gemensamma rådet fastställer något annat. Den senaste kontrollstationen genomfördes 2017. Det är viktigt för elcertifikatsystemet att en stoppmekanism införs i enlighet med avtalet och att den genomförs inom ramen för en kontrollstation. För att det ska bli möjligt är Sverige och Norge överens om att nästa kontrollstation bör genomföras under 2019.
Twittra det här
Uppdragen till Energimyndigheten: Regeringen har gett Energimyndigheten tre uppdrag kopplade till kontrollstation 2019 i regleringsbrevet för 2018. Förutom uppdraget om en stoppmekanism ska myndigheten utreda om det bör ställas krav på att det ska ha gått en viss tidsperiod efter att tilldelningen av elcertifikat har upphört, innan en ny tilldelningsperiod får påbörjas. Myndigheten ska också, i enlighet med propositionen Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 (Prop. 2016/17:179 s. 19), bevaka om det har skett tilldelning av elcertifikat när det rörliga elpriset (spotpriset) i Sverige är noll eller lägre, samt analysera eventuella effekter på elmarknaden vid en sådan händelse. Myndigheten ska, i relevanta delar, föra en dialog med norska myndigheter. Dessa uppdrag ska redovisas senast den 20 december 2018. Dessutom utreder Energimyndigheten möjligheter att utöka transparensen i elcertifikatsystemet. Det ska redovisas senast den 15 juni 2018, som en del i arbetet för kontrollstation 2019.
Twittra det här