Vattenförvaltningens organisation ses över

Regeringen vill se över organisationen av vattenförvaltningen i Sverige. Översynen ska bidra till en effektiv, förankrad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och grundvatten.

Vattenförvaltningen är ett samlingsord för det arbete som görs med vatten av olika myndigheter. Den nuvarande organisationen och ansvarsfördelningen har funnits i drygt ett decennium och tidvis varit ifrågasatt, bland annat på grund av att beslut om åtgärder och finansiering separeras. För att kunna ta ställning i frågan har regeringen nu beslutat om en översyn.

– Regeringen arbetar målmedvetet för att förbättra kvaliteten i svenska vattendrag. En viktig förutsättning är att vi har ett ändamålsenligt system för den svenska vattenförvaltningen, säger miljöminister Karolina Skog.

Karolina Ardesjö Lundén utses till särskild utredare. Hon kommer att utvärdera vattenförvaltningen och vid behov föreslå hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv, samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och grundvatten. Utredaren ska även utvärdera hur finansiering av de åtgärder som följer av åtgärdsprogrammen bäst kan säkerställas.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Vattenmyndigheterna: Fem länsstyrelser är utsedda av regeringen att vara vattenmyndighet i var sitt vattendistrikt. Det är länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands, Västmanlands, Kalmar och Västra Götalands län. Havs- och vattenmyndigheten har ansvar att vara samlande i havs- och vattenmiljöarbetet genom att samordna vattenmyndigheterna för genomförandet av vattenförvaltningsförordningen.
Twittra det här

Citat

Regeringen arbetar målmedvetet för att förbättra kvaliteten i svenska vattendrag. En viktig förutsättning är att vi har ett ändamålsenligt system för den svenska vattenförvaltningen
Karolina Skog, miljöminister