Miljöpartiet: Inför en nollvision för tågstrul

Tågen i Sverige ska gå i tid. Det ska resenärerna kunna lita på. Tyvärr ser det inte ut så idag. Miljöpartiet vill införa en nollvision för tågstrul för att styra arbetet för tåg som går i tid. Målet bör vara att 95 procent av tågen kommer i tid redan år 2020, 97 procent år 2023.

 

Nya siffror visar att fler fjärrtåg var försenade under april till juni i år jämfört med samma period förra året. Regeringen har ökat satsningarna på att underhålla järnvägsnätet och på att bygga ny järnväg, för att komma till rätta med många års underfinansiering av järnvägen. Nu vill Miljöpartiet gå vidare med ytterligare åtgärder för att förbättra punktligheten och pålitligheten.

9 förslag - så går tågen i tid

  1. Sätt ett mål för punktlighet. Målet bör vara att 95 procent av tågen kommer i tid redan år 2020, 97 procent år 2023 och att Sverige senast år 2028 ska ha en punktlighet som motsvarar den som gäller för tågtrafik i Japan och Schweiz, där ett systematiskt förebyggande underhåll har minimerat antalet akuta incidenter som leder till förseningar.
  2. Långsiktig underhållsplan. Trafikverket bör i dialog med tågoperatörerna ta fram en långsiktig underhållsplan för hela Sverige. Målsättningen bör vara att förebyggande skötsel av järnvägen har en sådan kvalitet att maximalt 10 procent av anslaget behöver användas för akut felavhjälpning. Idag vet inte Trafikverket säkert att de får överföra budgetmedel från ett år till ett annat, vilket försvårar en långsiktig planering. Trafikverket ska därför tillåtas fondera medel om det behövs för att underhållet ska kunna genomföras effektivt.
  3. Trafikverket ska återta underhållsarbetet. Alltför mycket ansvar ligger idag på olika aktörer som har svårt med samordning. Vi vill att Trafikverket återtar underhållsarbetet i takt med att de externa kontrakten går ut. Eget ansvar för hela underhållet är en förutsättning för tillräcklig kännedom om hela anläggningen och för att bygga upp en organisation som är redo att snabbt rycka ut för att åtgärda uppkomna fel. 
  4. Investera i höghastighetståg. Med nya stambanor för höghastighetståg och annan nödvändig järnvägsutbyggnad får vi en mer tillförlitlig tågtrafik och minskad sårbarhet. En viktig orsak till dagens tågstrul är kapacitetsbrist, alltså att det finns för få spår i förhållande till behovet. 
  5. Snabbare reparationer. Det måste gå mycket snabbare att åtgärda problemen och få tågen att rulla igen efter att ett fel har inträffat. Evakuering av tåg och tillgång till ersättningstrafik måste ske snabbare än i dag.
  6. Stoppa tågen som orsakar problem. Trafikverket ska ha rätt att avvisa tåg som riskerar att riva ner kontaktledningar eller på annat sätt slita extra mycket på järnvägen. Vissa tåg bör utrustas med ny teknik som samlar in data om spår och kontaktledningar så att banhållaren kan styra underhållet.
  7. Bättre snöröjning. Beredskap och resurser för snöröjning måste bli betydligt bättre. Snöröjningen är alltför ofta dåligt utförd, så att tågens underreden får agera snöplogar. Det leder till fordonsskador och mängder av inställda tåg. 
  8. Ersätt resenärerna. Resenärer och godstransportörer måste ersättas för de olägenheter och den tidsförlust som banhållaren eller operatören förorsakar.
  9. Bättre information till resenärerna. Informationen till resande vid störningar måste bli mycket bättre. Framförhållning, beredskap och en tydlig ansvarsfördelning mellan Trafikverket, Jernhusen, trafikhuvudmän och tågoperatörer måste klargöras.

För mer information eller kommentarer till media kontakta: 
Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson, på telefonnummer 0703439515, eller mejl karin.svensson.smith@riksdagen.se

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera