Sverige måste skärpa skogspolitiken

Miljöpartiet presenterar idag sex förslag för att bättre skydda den svenska skogen. I samband med detta besöker Åsa Romson och Helena Leander ett naturreservat utanför Hallstavik i Uppland.

- Rika skogar ger både arbetstillfällen och en meningsfull fritid för många människor i Sverige. Skogen är mer än bara ved och blöjor, säger Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet.

- Det borde vara självklart att människor får vara med och tycka till om avverkningar i sitt närområde. Vi föreslår att skogsbolagen ska tvingas ha samrådsmöten med de boende i området innan en avverkning säger Helena Leander, miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Miljöpartiets förslag

Miljöpartiet arbetar för en modern skogförvaltning som både värnar om att ta tillvara rikedomen i svenska skogar idag och förvalta klokt för framtiden. En sådan inriktning ligger väl i linje med såväl enskilda skogsägares intressen som med stärkt regional utvecklingen där olika värden i skogen nyttiggörs. Våra viktigaste förslag för en mer hållbartbar och framtidsinriktad förvaltning av svenska skogar listas nedan:

1. Färre kalhyggen

Lagen måste ändras så att det inte råder några tveksamheter om att hyggesfritt skogsbruk är tillåtet. Hyggesfritt skogsbruk bör inte bara vara tillåtet utan aktivt uppmuntras pga fördelarna för människa och miljö. Skogsstyrelsens rådgivning bör också ställas om för att bättre stödja hyggesfritt skogsbruk.

2. Rädda nyckelbiotoperna

Miljöpartiet vill införa en nollvision för avverkning av nyckelbiotoper, de allra viktigaste skogsområdena. För att klara den behöver Skogsstyrelsen bättre möjligheter att identifiera nyckelbiotoper, och det behövs mer resurser för att skydda det som hittas från avverkning. I vår budget avsätter vi runt en miljard nästa år för att skydda och sköta värdefulla skogar – en summa som dessutom trappas upp successivt de närmaste åren.

3. Lägg skogsbruket under miljöbalken och låt Skogsstyrelsen uppgå i Naturvårdsverket

Skogsbruket har mycket stor miljöpåverkan, men trots detta gäller inte miljöbalken. Skogsvårdslagen bör därför arbetas in i miljöbalken för att stärka miljöhänsynen i skogsbruket. Det bör vidare utredas hur Skogsstyrelsens uppgifter kan gå upp i arbetet på Naturvårdsverket på liknande sätt som Fiskeriverkets uppgifter gått över till Havsmyndigheten.

4. Gör det möjligt att överklaga avverkningar

Miljöorganisationer har rätt att överklaga en rad beslut på miljöområdet, men inte beslut enligt skogsvårdslagen. Detta bör ändras. Talerätten bör också gälla avverkningar, som idag endast är anmälningspliktiga och därför inte kan överklagas. Om Skogsstyrelsen beslutar att inte ta till förelägganden eller förbud så ska det kunna överklagas. Medan prövningen pågår ska skogen inte få avverkas.

5. Inför påföljder för den som bryter mot reglerna vid avverkning

Vissa av skogsvårdslagens hänsynsregler är av generell karaktär. Dessa bör preciseras och kunna leda till påföljd även om inte Skogsvårdsstyrelsen utfärdat något föreläggande i det aktuella fallet. Andra kommer även fortsättningsvis att kräva platsbesök för att Skogsstyrelsen ska kunna bedöma vad de innebär i det enskilda fallet. För att dessa besök ska ha någon praktisk betydelse behöver de bli betydligt vanligare. Vi ökar anslagen till Skogsstyrelsen och föreslår att besöken vid behov bör kunna finansieras med tillsynsavgifter precis som på andra områden. Fler skogsbrott bör kunna ge sanktionsavgifter i linje med tidigare utredningsförslag (SOU 2006:81).

6. Inför samrådskrav

För att kunna ta större hänsyn till sociala aspekter bör det införas ett samrådskrav, där skogsbolagen måste ha samrådsmöten där de kringboende informeras om avverkningsplaner och ges möjlighet att lämna synpunkter innan avverkningsanmälan skickas in.

Kontakt: Sven Elander, pressekreterare för Åsa Romson, 0722 02 45 88

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera