Bolagsstämmokommuniké

Bolagsstämmokommuniké, Mind AB (publ) Beslut fattade vid ordinarie bolagsstämma, Mind AB (publ), den 20 juni 2002 kl. 10.00 i Stockholm: Fastställande av årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet Resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes. Årets resultat beslöts disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets förlust balanseras i ny räkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna Beslöts att inget arvode skall utgå till styrelsen. Beslöts att ersätta revisorn enligt löpande räkning. Val av styrelse Stämman beslutade välja följande ordinarie ledamöter: (omval) Mats Andersson, Mats Gabrielsson och Jerker Runnquist. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Mats Gabrielsson till styrelsens ordförande. Fastställande av styrelsens förslag till avveckling av nomineringskommittén Beslöts att avveckla nomineringskommittén i enlighet med styrelsens förslag. Fastställande av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen Beslöts att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag innebärande * att bolagets aktiekapital nedsätts för utjämning av antalet aktier i enlighet med styrelsens förslag * att akties nominella belopp skall vara 50 kr och att sammanlägga bolagets aktier. Varje 100-tal aktier kommer efter sammanläggning att vara 1 aktie * att nedsätta bolagets aktiekapital med 30.672.532 kronor från 31.686.500 kronor till 1.013.968 kronor genom minskning av aktiernas nominella belopp från 50 kronor (efter nedsättning och sammanläggning enligt punkten 1 och 2 ovan) till 1,60 kronor per aktie. Stockholm den 20 juni 2002 Mind AB (publ) För ytterligare information: Hans Hasselgren, VD, tel 08-410 218 01, hans.hasselgren@mind.com Mind är en konsult inom IT- och affärsutveckling med fokus på affärs-, system- och applikationsintegration. Bland Minds kunder finns AstraZeneca, Birka Energi, Ericsson, Fora, FöreningsSparbanken, KPA. Nordea, OM, Scandinavian Leisure Group och Telia. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/20/20020620BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/20/20020620BIT00570/wkr0002.pdf

Dokument & länkar