Minesto publicerar Bokslutskommuniké 2020

Report this content

VD Martin Edlund: ”Trots coronapandemin har Minesto under 2020 flyttat fram positionerna både inom teknik genom leverans till elnät och på marknadssidan genom etablering av partnerskap med nyckelaktörer i energibranschen.”

Väsentliga händelser oktober–december 2020

 • I oktober meddelade Minesto framsteg i bolagets tidvattenprojekt på Färöarna med framgångsrik verifiering av DG100-systemets viktigaste driftsfunktioner samt procedurer för att effektivt och säkert installera och återhämta kraftverket ur havet.
 • Som en del i det pågående driftsättningsarbetet av DG100 på Färöarna nådde Minesto i december milstolpen att leverera elektricitet till Färöarnas elnät inom ramen för företagets elköpsavtal med elbolaget SEV.

Efter periodens utgång

 • I början av mars meddelade Minesto att bolaget återupptar den operativa verksamheten med DG100-kraftverket på Färöarna. Detta inkluderar verifiering av elproduktion tillsammans med Minestos kund, elbolaget SEV, och tredjepartscertifieraren DNV.
 • Minesto meddelade i mars att bolaget har ingått ett samarbetsavtal (Memorandum of Understanding, MoU) med Schneider Electric, som är en global ledare inom energiomställning och digital transformation. Minesto och Schneider Electric ska arbeta tillsammans för att utveckla och bygga havsenergiparker baserade på Minestos teknologi och därigenom påskynda den kommersiella utrullningen av marin energi. Samarbetet sträcker sig från teknisk systemintegration och projektledning till möjligheter kring försäljning och projektfinansiering.

Koncernen i sammandrag 1 januari–31 december 2020

 • Intäkterna uppgick till 43 991 Tkr (40 101 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 40 063 Tkr (35 747 Tkr).
 • Resultat efter finansiella poster var –16 700 Tkr (–125 874 Tkr). Det negativa resultatet är hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader, hyror och tjänster. Under föregående år inkluderades även en utrangering av tidigare aktiverad teknikutveckling som skiljer sig väsentligt från Minestos teknologi idag.
 • Resultat per aktie var –0,11 kr (–0,92 kr). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner var –0,10 kr (–0,84 kr).
 • Vid årets utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 225 077 Tkr (165 346 Tkr).
 • Bidrag togs under året upp till 53 790 Tkr (55 551 Tkr), varav 50 054 Tkr (51 012 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under året genomfördes utbetalningar från bidragssystemen med 69 569 Tkr (58 798 Tkr), varav 68 633 Tkr (46 421 Tkr) avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott.
 • Kassaflödet uppgick till 51 438 Tkr (50 986 Tkr).
 • Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 411 784 Tkr (398 703 Tkr).

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på Minestos webbplats: https://minesto.com/investor/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
+46 31 29 00 60
ir@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 mars 2021 kl. 09:00 CET.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor.

Taggar: