Minesto utvecklar produktutbudet och intensifierar marknadsbearbetningen

Minesto avser att utveckla ett mindre Deep Green-system, DG100, som ger bolaget ett kommersiellt verktyg för att öppna upp nya marknader och affärsmöjligheter bland annat i Asien. Samtidigt intensifieras och breddas marknadsbearbetningen för att etablera bolagets unika Deep Green-teknologi på fler marknader. 

Förberedelserna för testning av Minestos första Deep Green-system i kommersiell skala i Wales är nu inne i sin slutfas. Installation inleds i april 2018 med ambitionen att producera el under det tredje kvartalet 2018. Detta är en central milstolpe i den övergripande utvecklingen av Deep Green och innebär att kunder, projektfinansiärer och offentliga bidragsgivare får efterfrågade resultat för att ta nästa steg i samarbetet med Minesto. De resultat bolaget åstadkommit under hösten 2017, genom havstestning i modellskala och simuleringar med optimeringsverktyg, pekar mot ytterligare ökad prestanda och än mer konkurrenskraftiga system för framtiden jämfört med tidigare analyser.

Den framtida globala förnybara energimixen måste bestå av ett flertal tekniker som utnyttjar olika naturresurser för elproduktion för att förse världens befolkning med kostnadseffektiv och tillförlitlig förnybar energi. Energi från haven baserat på Minestos teknologi Deep Green är en sådan teknik, då den är kostnadsmässigt konkurrenskraftig i jämförelse såväl med fossil energi som med sol- och vindkraft i delar av världen.

Global utbyggnadspotential

Minestos teknologi har dessutom en global utbyggnadspotential som långsiktigt motsvarar en och en halv gånger dagens globala kärnkraftskapacitet. Baserat på en ny intern analys av studier från universitet och havsforskningsinstitut bedömer Minesto att den identifierade exploaterbara potentialen för bolagets produkt överstiger 600 gigawatt installerad kapacitet, tre gånger större jämfört med tidigare bedömningar. Härutöver ger förutsägbar och stabil basproduktion samt obefintligt utnyttjande av landområden ytterligare potentiell ekonomisk nytta av Minestos teknologi.

Som ett första steg mot att realisera denna potential avser Minesto att utveckla och komplettera bolagets produktutbud samtidigt som marknadsbearbetningen intensifieras och breddas.

Utveckling och komplettering av produktutbudet

I dialog med globala aktörer i energibranschen som tillhandahåller småskaliga energisystem (micro grids), i konkreta kundförfrågningar och genom marknadsanalyser har Minesto identifierat ett kundbehov bestående av Deep Green-system i mindre skala för installationer fristående från centraliserade elnät (”Island Mode”). Island Mode-installationer inbegriper allt från avlägset belägna industrier till hela samhällen som varken idag eller framöver kommer ha tillgång till centralt distribuerad el.

En mindre Deep Green-enhet, DG100, med en märkeffekt upp till 100 kW och ett vingspann på 4–5 meter ger Minesto ett kommersiellt verktyg för att initiera fler kund- och partnerfinansierade anläggningar och därmed kostnadseffektivt öppna upp nya konkreta marknader och affärsmöjligheter – i Asien såväl som på andra kontinenter.

Intensifierad marknadsbearbetning

Under hösten 2017 har politisk osäkerhet kring Storbritanniens intäktsstöd till ny förnybar energi uppstått. Därtill har förhandlingarna kring Storbritanniens utträde ur EU ännu inte givit några konkreta resultat med bäring på marin energi i Storbritannien.

Minestos pågående arbete i Wales påverkas inte av detta och det gör inte heller potentiellt uppföljande finansiella stöd från EUs strukturfonder i Wales. Den framtida planerade utbyggnaden av Holyhead Deep riskerar dock förseningar givet att de politiska osäkerheterna består under en längre tid. Ett omarbetat stödsystem för marin energi är föremål för politisk diskussion men är ännu inte på plats, vilket försvårar projektinvesteringar i Storbritannien.

För att möta denna osäkerhet och för att ta tillvara på identifierade affärsmöjligheter intensifierar och breddar Minesto marknadsbearbetningen till att bestå av tre geografiska marknader:

  1. Den pågående utvecklingen i Wales. Projektets första fas att inleda elproduktion i kommersiell skala med DG500 ligger fast som en avgörande värdeskapande leverans för Minesto. Omfattning och innehåll för nästa steg i utvecklingen av Holyhead Deep kommer att anpassas efter de politiska förutsättningar som formas under 2018. Den långsiktiga målsättningen att bygga ut Holyhead Deep till en 80 MW-anläggning kvarstår.
  2. Siteutveckling inom det framtida EUs gränser för att bygga vidare och kapitalisera på utvecklingen i Wales. Detta initiativ syftar till att säkerställa full tillgång till EUs ambitiösa stödstrukturer för utbyggnad av förnybar marin energi. Tillsammans med bolagets nuvarande leverantörskedja, projektutvecklare inom EU och Minestos investerare InnoEnergy (som ägs av elbolagen i Europa) ges goda förutsättningar för kommersiellt genombrott på denna marknad.
  3. Intensifierat engagemang i Taiwan för att utöver etablering av en tidvattenanläggning i Keelung skapa en första installation i oceanströmmar (kontinuerliga havsströmmar).

Företrädesemission

Den av styrelsen föreslagna företrädesemissionen som meddelades den 22 december 2017 syftar till att:

  • Säkerställa ett framgångsrikt genomförande av första installationen och demonstration av Deep Green i Holyhead Deep.
  • Stärka och bredda Minestos kommersiella förmåga för att säkerställa snabbaste väg mot ett kommersiellt genombrott.

Emissionslikviden planeras följaktligen att huvudsakligen användas till:

  • Installation, testning och demonstration i Holyhead Deep, Wales.
  • Utveckling och komplettering av produktutbudet.
  • Siteutveckling och marknadsbearbetning inom UK, EU och Taiwan.

För en utförligare beskrivning av Minestos verksamhet samt detaljer kring företrädesemissionen hänvisas till Minestos hemsida www.minesto.com samt det prospekt som beräknas publiceras runt den 25 januari.

För mer information, vänligen kontakta

Dr Martin Edlund
VD och koncernchef, Minesto AB
031-29 00 60
press@minesto.com 

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
0705-70 75 08
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 januari 2018 kl. 08:30 CET.

Taggar:

Om oss

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi. Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar