Analysguiden: Bra position för framtiden

Report this content

Miris avser etablera sin teknik som gyllene standard inom analys av bröstmjölk och individanpassad nutrition för prematura barn. Efter FDA-godkännandet i USA satsar bolaget för fullt för att uppnå målet. Lyckas Miris finns bra uppsida.

Miris redovisade en nettoomsättning på 2,6 miljoner kronor under andra kvartalet. Det motsvarar en tillväxt om 20 procent, justerat för avbruten/pausad verksamhet i Kina. Bolaget arbetar nu för att hitta ett lönsamt upplägg för att åter uppta försäljningen i Kina. Dagens globala offertläge ser bra ut.  Därför modellerar vi en stark andra halva 2019 vilket renderar i en nettoomsätt­ning för helåret på cirka 16 miljoner kronor i bas­scenario. Över tid tror vi att USA kommer driva till­växten, redan mot slutet av innevarande år. Marknaden i landet är dock fortfarande omogen vilket skapar viss tröghet. Allt­eftersom marknaden mognar och kliniker i USA har identifierat fungerande metoder för att integrera bolagets instrument i arbetsflödet bör försäljningstillväxten tillta. Med detta sagt tror vi den stora tillväxten kommer först under år 2020.

Bolaget har utökat sina marknadsaktiviteter i USA. EBITDA-resultatet landade på -5,6 miljoner kronor men tyngdes också av engångsposter relaterade till FDA-godkännandet och investeringar för lansering, sälj, support och utbildning. Resultatet bör därmed kunna förbättras de kommande kvartalen samtidigt som uppbyggnad­en av den lokala säljorganisationen kommer addera nya kostnader. I vårt bas­scenario gör bolaget ett negativt EBITDA-resultat om 11,2 miljoner kronor under 2019. EBITDA-resultatet vänder dock till positivt under 2020.

Per den 30 juni hade bolaget drygt fyra miljoner kronor i likvida medel, då inkluderat outnyttjad checkkredit. Vi bedömer att det är tight men att det räcker för att finansiera verksamheten fram till årsskiftet. Därefter modellerar vi med att bolaget gör en nyemission om 10 miljoner kronor till en kurs om motsvarande 75 procent av senaste betalda kurs. Efter antagen emission beräknas ett motiverat värde per aktie om 0,072 (0,076) kronor i ett basscenario.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Prenumerera