Analysguiden: USA bör ge uppsving

Miris har nu godkännande från FDA i USA för bolagets HMA-instrument. Detta var ett efterlängtat besked och öppnar nu dörrar till cirka 700 neonatalintensivkliniker. Vi förväntar oss ett tydligt uppsving i försäljningen under 2019.

Miris har utvecklat ett instrument som mäter mängd fett, kol­hydrater och protein i mjölk. Till instrumentet säljs tillbehör och förbrukningsvaror. Fokus ligger nu på analys av bröstmjölk för förtidigt födda barn. Instrumentet bygger på mid-infraröd spektroskopi och har potential att ersätta de mer vanligt före­kommande instrumenten som analyserar mjölken med olika kemiska metoder. För­delarna är flera och inkluderar tidsbesparing liksom reducerade kostnader.

2018 avslutades starkt med nettointäkter om 4,7 MSEK, en ökning med 46 procent relativt samma kvartal föregående år. Bolagets nettointäkter för helåret 2018 land­ade på 13,6 MSEK, dock under vår prognos på 14,8 MSEK. Tillväxten var två pro­cent på årsbasis. Rörelseresultat för helåret blev -8,8 MSEK mot av oss förväntade -15,6 MSEK. Avvikelsen berodde i stort på en, lägre andel försäljning via distributörer, mer fördelaktig produktmix och förbättrade kostnadskontroller.

Utsikterna ser ljusa ut för Miris som nu har godkännande från FDA i USA för försälj­ning av bolagets HMA-instrument. Miris påbörjade dock redan 2016 pre-marketing aktiviteter i USA och i dag har bolaget 22 instrument installerade vid olika akademiska laboratorier. Det bör vara fördelaktigt med lokala referens när de över 700 neonatalkliniker och 30 mjölkbanker approcheras. Enligt bolaget är efter­frågan stor och antal utestående offerter ökar. Vi tror att USA-satsningen börjar visa sig på intäktsraden redan under tredje kvartalet 2019. Under de kommande åren kan USA bli bolagets enskilt viktigaste marknad. 

Med FDA-godkännandet på plats har risken kommit ner samtidigt som satsningen initialt kan innebära ett kostnadslyft 2019 då bolaget avser sätta upp en egen verk­samhet i USA. Efter vissa justeringar i våra prognoser beräknas ett motiverat värde per aktie till 0,08 kronor i ett basscenario, efter antagen nyemission. 

Lär hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna.

Prenumerera