Delårsrapport 2 för 1/1-30/6, 2019

Report this content

MIRIS HOLDING AB (publ)

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn. 

Delårsrapport för 1/1-30/6 samt perioden 1/4-30/6, 2019

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

1/1-30/6, 2019

·         Nettoomsättningen uppgick till    5 977 tkr (5 947 tkr)

·         Resultatet före skatt uppgick till   -9 455 tkr (-6 456 tkr)

·         Resultatet efter skatt uppgick till   -9 455 tkr (-6 456 tkr)

·         Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,005 kr/aktie (-0,004 kr/aktie)

1/4-30/6, 2019

·         Nettoomsättningen uppgick till   2 610 tkr (2 906 tkr)

·         Resultatet före skatt uppgick till -6 584 tkr (-2 934 tkr)

·         Resultatet efter skatt uppgick till -6 584 tkr (-2 934 tkr)

·         Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,004 kr/aktie (-0,002 kr/aktie)

Viktiga händelser under perioden (1/4-30/6, 2019)

 • Genombrott för Miris – Första ordern på Miris HMA till amerikansk NICU
 • Miris Holding genomför riktad nyemission, tillförs 12,2 mkr
 • Miris skapar internationell uppmärksamhet kring individualiserad nutrition till prematura barn
 • Ökade kostnader i samband med lanseringen i USA som följ av FDA godkännandet belastar resultatet

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Ökad försäljning av Miris Human Milk Analyzer™ i USA
 • Miris Human Milk Analyzer™ avgörande för behandling av för tidigt födda och sjuka barn i Singapore
 • Miris säljer Miris Human Milk Analyzer™ i Afrika

VD:s kommentar

Välkommen till Miris delårsrapport!

Andra kvartalet gav en nettoomsättning på 2,6 mkr vilket är en minskning jämfört med samma period 2018, medan första halvåret resulterade i samma nettoomsättning jämfört med perioden 2018. Miris beslutade tidigt 2019 att inte fortsätta sälja till distributören i Kina då lönsamheten var för dålig. Jämförs första halvåret 2019 med 2018 utan försäljningen till Kina är försäljningsökningen 20%.

Resultat efter skatt första halvåret 2019 uppgick till -9 455 tkr (-6 456 tkr). Detta beror till största del på ökade övriga externa kostnader i samband med satsningen i USA som följd av FDA godkännandet. Bruttomarginalen i perioden uppgick till 73%.

Lanseringen av Miris HMA™ i USA är nu i full gång! Vi fick våra två första order från en NICU under första halvåret och har nu sålt ytterligare 4 enheter efter periodens slut. Vi har totalt mottaget 87 offertförfrågningar sedan FDAs marknadsgodkännande. Beslutsprocessen för en investeringsbegäran på sjukhusutrustning för en NICU bedömer vi att tar 9 - 18 månader. Vi ser dock att ett allt fler neonatalvårdsavdelningar nu får godkänt på sina önskemål att inköp av analysinstrument, och försäljningen i USA ökar.

Vårt mål är att vara "the golden standard" för individuell nutrition i USA och Miris är det ledande varumärket som bidrar till individuell nutrition för prematura barn. Vi förväntar nu en snabb tillväxt under det andra halvåret 2019.

Miris har sedan godkännandet av Miris HMA™ i USA arbetat intensivt med att förbereda och starta upp lanseringen i USA.

För att åstadkomma försäljningsökningen har en rad aktiviteter startats:

 • Anställningsprocessen för den första säljaren i USA har påbörjats
 • En förstärkning av organisation inom försäljning, kundservice, produktion och kvalité byggs upp för att klara den ökande försäljningen och de ökade kvalitet- och regulatoriska kraven.
 • MyMiris - ett online träningsprogram för att säkerställa upprepad online-träning och rätt användning av Miris utrustning.
 • MiriStudio är en studio uppbyggd i vårt kontor i Uppsala där vi har möjlighet att via webben hålla live-möten och seminarier för potentiella kunder och samtidigt ge demonstrationer av vår utrustning för bröstmjölksanalys. Studion har redan testats med gott resultat.

Deltagande på internationella konferenser är en viktig aktivitet för att fortsätta att utveckla marknaden för individuell nutrition. Under perioden har vi deltagit i 3: Human Milk Banking Association North America (HMBANA), Pediatric Academic Society (PAS) i Baltimore, US och European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) i Glasgow, UK.

Utöver USA försäljningar har Miris under perioden levererat och installerat det första instrumentet på det afrikanska kontinenten till Sydafrika. Vi har även levererat det första instrumentet till Singapore.

Miris fortsätter att arbeta fokuserat för att nå sina mål och vi har nu äntligen gått in i en expansiv fas och det känns oerhört spännande. Vi fortsätter att ha stark kundnärvaro och

vidareutveckla vår digitala marknadsplattform. Detta är viktigt för att utbilda marknaden på ett effektivt sätt om behovet och nyttan av individuell nutrition av för prematura barn.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB 

FÖRSÄLJNINGUTVECKLING

Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser

Under första halvår har HMA-instrument levererats till Europa, Asien, Afrika och Nordamerika.

Förbrukningsprodukter

Försäljningen av förbrukningsprodukter har ökat med 34% jämfört med första halvår 2018 och stod totalt för 15,6% av intäkterna. Orsak till ökningen är till stor del relaterat till försäljning av Miris Calibration Control kit™ och att antalet analyser börjar öka. 

KOSTNADER

Avskrivningarna har ökat till 784 tkr (174 tkr) och det beror på att avskrivningen av FDA projektet har påbörjats.

Övriga externa kostnader ökade till -5 377 tkr (-2 150 tkr). Detta beror på ökad investering i marknadsföring och kvalitetssäkringsarbete, utvecklingen av MyMiris och diverse engångskostnader länkat till FDA godkännandet. Inkluderat är också extraordinära kostnader som USA lanseringen och utbyte av ett antal forskningsinstrument som har bytts ut till nya kliniska instrument i USA. Detta gör vi för att snabbt ha möjlighet att etablera en klinisk användargrupp i USA, något vi anser vara av strategisk vikt för vidare marknadsutveckling.

Utgifter för forskning och utveckling har aktiverats med 682 tkr (2 156 tkr).

RESULTATUTVECKLING

Rörelseintäkter för första halvåret uppgick till 6 054 tkr (6 460 tkr). Resultatet efter skatt för första halvåret 2019 uppgick till -9 455 tkr (-6 456 tkr). Det sämre resultatet jämfört med 2018 förklaras av att kostnaderna är betydligt högre när vi nu expanderar Miris som följd av FDA godkännandet. Största delen av ökningen har varit i produktion, marknadsföring, lansering och kvaltetsarbetet. 

FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens kassa och tillgängliga medel inkl. outnyttjad checkkredit per den 30 juni 2019 uppgick till 4 042 tkr (1 385 tkr). Bolagets kassa förbättrades efter den riktade emissionen som genomfördes i april och resulterade i 12,2 mkr.

Nuvarande finansiering medger Miris att driva sin verksamhet och det planerade utvecklingsarbetet vidare åtminstone 6 månader. Styrelsens bedömning är att det därefter antaget nuvarande försäljningsnivå kommer att behövas ytterligare externt kapital i form av lån eller eget kapital.

Vissa av de tidigare kortfristiga lånen från styrelseledamöter och större ägare har i perioden omförhandlats till långfristiga lån på 9 099 tkr (5 215 tkr).

De räntebärande skulderna inklusive utnyttjad checkkredit uppgick per den 30 juni 2019 till 16 408 tkr (10 063 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 2 703 tkr (233 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på 13 705 tkr (9 830 tkr). Det egna kapitalet uppgick per 30 juni 2019 till 4 166 tkr (4 127 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 29 339 tkr (29 663 tkr). 

PERSONAL OCH ORGANISATION

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 8 personer (15,2).

MODERBOLAGET

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Dess nettoomsättning under första halvåret 2019 uppgick till 270 tkr (270 tkr). Resultatet efter skatt var -8 421 tkr (-6 391 tkr). Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Miris AB för förlusttäckning. Kassa och bank uppgick till 2 122 tkr (19 tkr) per den 30 juni 2019 och det egna kapitalet summerade till 29 339 tkr (29 663 tkr). Soliditeten uppgick den 30 juni 2019 till 68 procent (81 procent).

Kort om Miris affärsverksamhet

Miris är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall få samma tillgång till neonatalvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att möjliggöra individuell nutrition baserad på bröstmjölk.

Marknad och försäljning

Marknaden för analys av bröstmjölk delas in i fyra olika segment; (i) Neonatala Intensivvårdsavdelningar (NICU), (ii) forskning, främst universitet, (iii) Mjölkbanker och (iv) Barn och kvinnokliniker (Asien). På Neonatalavdelningar är läkare världen över överens om att bröstmjölk är den bästa näringen till för tidigt födda barn. Emellertid räcker ofta moderns mjölk inte till och då̊ ges barnet donerad mjölk. Donerad mjölk kommer från mödrar som har mer mjölk än deras eget barn behöver. Den donerade mjölken samlas in från mödrar av Mjölkbanker som kontrollerar att mjölken är fri från bakterier och virus innan den distribueras till sjukvården. För att möta barnets protein- och energibehov kan den donerade mjölken eller moderns egen mjölk behöva berikas. Det för tidigt födda barnet

är mycket känsligt för felaktig berikning då både för mycket som för lite av t ex protein kan ge biverkningar. Det är då värdefullt att kunna analysera mjölken istället för att göra en s k standardberikning, där ingen hänsyn tas till den naturliga individvariationen i mjölkens sammansättning. Nutrition av för tidigt födda barn är ett område med stora behov och med stor förbättrings- och utvecklingspotential.

Universiteten är viktiga för Miris då framtidens kliniska applikationer ofta har sitt ursprung här, samt att den vetenskapliga litteraturen lägger grunden för att utveckling, evidens och information om viktiga insikter skapas. På kvinno- och barnkliniker i Asien analyseras bröstmjölken hos nyblivna mödrar vid första hälsokontrollen.

Försäljningen sker idag via ett distributörs-nätverk men även via direktkontakt med slutanvändaren. Bolaget har redan börjat bygga en egen försäljningsorganisation och kommer framöver att lägga vikt på att utöka denna organisation för att bättre hantera direktförsäljning. Samarbete med distributörer kommer att fortsätta på de marknader där språket är begränsande och internetbaserad marknadsföring ger begränsade möjligheter.

På neonatalavdelningar är det ofta neonatalsjuksköterskor som sköter analyserna men det är neonatalläkare/enhetschefer som initierar behandlingen och inköp av instrument.

Mjölkbanker eller mjölk-kök kan vara kopplade till en NICU eller så är en mjölkbank fristående och försörjer flera NICUs i närområdet. Andra typiska användare av bolagets produkter är professorer, forskare och studenter på universitet.

QA och Regulatory

Analysinstrumenten samt Sonicatorn är CE-märkta medan Miris HMA är i Sverige registrerad hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt för in vitro diagnostik, (IVD). Denna registrering gäller inom hela EES-området. Även i vissa länder utanför EU som kräver registrering av myndighet, på liknande sätt som i Sverige, är HMA godkänd för försäljning. Dessa länder är för tillfället Japan och USA.

Produktion

Miris har sin huvudsakliga produktion av instrument i Sverige. Instrumenten tillverkas hos externa partners med stor erfarenhet av liknande produkter. Slutkontroll och kalibrering före leverans till kund sker i egna produktionslokaler hos Miris i Uppsala.

Miris lägger stor vikt vid kvalitet och har ett aktivt kvalitetsarbete både med externa produktionspartner samt internt i den egna verksamheten. För att erbjuda kunder ett komplett instrumentsystem samarbetar Miris med ett antal OEM partners som levererar bland annat vätskevärmare och homogenisatorer med Miris varumärke. Tillverkning av förbrukningskemikalier sker i egen regi hos Miris i Uppsala.  

Produktutveckling

Miris bedriver en fortgående produktutveckling av sina analysinstrument. Utvecklingen omfattar alla delar av instrumentet såsom hårdvara, mjukvara, elektronik samt mid-IR-teknologin. Bolaget arbetar kontinuerligt med produktions- och kostnadsoptimering samt användarvänlighet.

Miris Holdings aktie

Antalet aktier i Miris Holding AB per den 30 juni 2019 uppgick till 1 926 564 974 stycken med en röst vardera och har under delårsperioden ökat med 175 140 000 genom en riktad emission.

Optionsprogram

Styrelseaktieägarprogram

I syfte att attrahera, motivera samt ge styrelseledamöter i Miris Holding möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt med aktieägarnas, omfattades samtliga styrelseledamöter fram till 2013 av s k styrelseaktieägarprogram. Det kvarstår nu två styrelseaktieägarprogram för åren, 2012 samt 2013, enligt beslut på respektive årsstämma, vilket möjliggjort för styrelseledamöterna att erhålla hela eller delar av styrelsearvodet i form av s k styrelseaktier istället för kontant. En styrelseaktie är utformad som en personaloption med givet lösenpris och med en maximal löptid på sju år. Bolaget kostnadsför löpande beräknade sociala avgifter, vilka uppstår vid utnyttjande av optionerna. Lösenpriserna varierar mellan olika program och uppgår efter omräkning för företrädesemissionen till mellan 0,10 och 0,23 kronor per aktie.

Om alla kvarvarande tilldelade 2 999 997 optionerna i styrelseaktieägarprogrammen utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer maximalt 6 369 997 aktier att emitteras i Miris Holding, vilket medför en utspädning om högst 0,3 procent.

Teckningsoptioner till anställda

Ett nytt program 2018-2021 beslutades av stämman 2018 men har ännu ej tilldelats.

Såvitt Miris Holdings styrelse känner till, existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal i syfte att skapa ett gemensamt inflytande i Miris Holding. Det finns heller inga s k lockup-avtal för styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav eller för andra aktieägare, som begränsar nämnda personers möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på annat sätt begränsar möjligheterna att fritt förfoga över sina egna aktier.

Finansiella mål

Den framtida marknaden för analys av bröstmjölk, i totalt installerat värde, beräknas till 3,5 - 4 miljarder kr. Bolaget har de senaste åren haft sin huvudsakliga försäljning inom detta marknadssegment. Det är styrelsen och ledningens bedömning att marknaden för analys av bröstmjölk fortfarande är i sin linda men har potential att utvecklas mycket bra under de kommande åren.

Resterande del av 2019 kommer att innebära fortsatt intensivt arbete för att introducera Miris på den amerikanska marknaden. Vårt mål är att vara "the golden standard" för individuell nutrition i USA och Miris är det ledande varumärket som bidrar till att prematura barn får en bra start i livet. För detta krävs förstärkning av kvalitetsarbetet, stärka organisationen med nödvändig kompetens, försäljning och marknadsföring och genomförandet av nödvändiga utvecklingsprojekt. Som vi tidigare sagt förväntar vi oss en signifikant försäljningsökning under det andra halvåret 2019 jämfört med motsvarande period 2018.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Det är av stor vikt att beakta relevanta risker vid en bedömning av bolagets framtidsutsikter. En väsentlig risk är enligt bolagets bedömning nyckelpersoner, då organisationen består av få anställda vilka har stor kompetens och lång erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde. Förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet och resultat. En annan väsentlig risk är att försäljning försenas på bolagets marknader, vilket innebär att bolagets omsättning påverkas negativt. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framgår av årsredovisningen för 2017. Efter avgivandet av årsredovisningen har som framgår på sidan 5 under avsnittet finansiell ställning att likviditeten i bolaget försämrats och att den finansiella risken i bolaget har därmed ökat.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

                                                              Uppsala 2019-08-28

                                                              Miris Holding AB (publ)

                   Ingemar Kihlström                                           Hans Åkerblom

                   Styrelsens ordförande                                     Ledamot

                   Ola Magnusson                                                Inger Andersson

                   Ledamot                                                            Ledamot                                                                

                                                              Camilla Myhre Sandberg

                                                              Verkställande Direktör

 

Nästa rapporttillfälle

Rapporten för tredje kvartalet 2019 publiceras den 20 november 2019.

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Camilla Myhre Sandberg.

Miris Holding AB (publ)

Kungsgatan 115

753 18 Uppsala

Telefon: 018-14 69 07

camilla.sandberg@mirissolutions.com

Web: www.mirissolutions.com

Org nr: 556694-4798

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019.  

Prenumerera

Dokument & länkar