Delårsrapport 2021

Report this content

MIRIS HOLDING AB (publ)

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn.

Delårsrapport för perioden 1/7–30/9 samt 1/1–30/9, 2021

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

1/7 – 30/9 2021

Nettoomsättningen uppgick till

 2 243 tkr (2 196 tkr)

Resultatet före skatt uppgick till 

-3 583 tkr (- 3 037 tkr)

Resultatet efter skatt uppgick till 

-3 583 tkr (-3 037 tkr)

Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till

                                       -0,253kr/aktie (-0,4638 kr/aktie)

1/1 – 30/9 2021

Nettoomsättningen uppgick till

 9 351 tkr (7 547 tkr)

Resultatet före skatt uppgick till 

-10 991 tkr (-10 479 tkr)

Resultatet efter skatt uppgick till 

-10 991 tkr (-10 479 tkr)

Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till

                                       -0,0169kr/aktie (-0,0162 kr/aktie)

Viktiga händelser under tredje kvartalet (1/7-30/9 2021)

  • Första Miris HMA™ såld till Belarus
  • Miris Interviews: Implementering av individuell berikning på Ceské Budejovice i Tjeckien med fantastiskt resultat
  • Flaggningsmeddelande i Miris Holding AB
  • Analysguiden: Ny strategi befäster marknadsposition

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Miris HMA™ i fokus i MedWatch Today
  • Ytterligare två Miris HMA™ sålda till Filippinerna
  • Stor order från Polen

VD:s kommentar

Välkommen till delårsrapporten för tredje kvartalet!

Tredje kvartalets nettoomsättning uppgick till 2,2 mkr (2,2 mkr), i nivå med samma period 2020. För de första nettoomsättningen på 9,4 mkr (7,5mkr), en ökning på 24% jämfört med samma period 2020. Det något svagare kvartalet jämfört med tidigare kvartal detta år är en följd av den ökade smittspridningen som skett i USA efter sommaren. Som vi har beskrivit tidigare upplever vi en direkt påverkan i försäljningen när smittspridning ökar. Ökad smittspridning medför att sjukhusen fokuserar sina investeringar till Covid-19-vård och låser övriga större investeringar. Under det tredje kvartalet har detta visats tydligt i USA och samstämmer med den utveckling vi såg vid ökad smittspridning hösten 2020. Med det sagt vet vi också att detta inte innebär att vi har tappat försäljning, men det leder till en försening i orderingång. De ordrar vi hade förväntat från USA i tredje kvartalet räknar vi med att motta framöver.

Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -3,6 mkr, drygt 0,5 mkr lägre än samma period 2020. Det något lägre resultatet beror på ökade konsultkostnader (ISO13485, ekonomi och även rekrytering) samt en ökning i personalkostnader som resultat av den planerade utvecklingen av organisationen. Detta i syfte att på sikt reducera bolagets kostsamma konsultarvoden samt att klara den försäljningsökning som prognostiseras. En del av konsultersättningarna under kvartalet som är relaterade till utveckling och IVDR-ansökan, har aktiverats i balansräkningen och inkluderas därför inte i resultatet. Resultatet januari till september uppgår till ca -11 mkr, även detta en minskning med ca 0,5 mkr jämfört med samma period 2020.

Hittills i år har antalet sålda HMA ökat med 44% jämfört med samma period 2020. Vid avslutat tredje kvartal har vi sålt lika många HMA som vi sålde hela 2020! Vi är mycket glada att se att intresset för vår produkt fortsatt är mycket hög och att investeringen prioriteras trots pågående pandemi.

Vi har hittills i år haft en 38% ökning i försäljning av förbrukningsartiklar till Miris HMA jämfört med 2020. Denna ökning är i paritet med vad vi förväntat oss i och med en ständigt ökande kundbas och bekräftar igen att nutrition av prematura barn fortsatt har hög prioritet trots pandemin.

Intäkten från servicekontrakt har under perioden jan-september i år ökat med 258%. Dessa kontrakt är viktiga återkommande intäkter och det är glädjande att se hur väl erbjudandet tas emot av våra kunder. Målet är att alla Miris kunder skall ha ett servicekontrakt när de investerar i Miris HMA™.

Efter periodens slut har Miris deltagit fysiskt på en konferens i Tjeckien där vår försäljningschef höll en föreläsning och även intervjuades av tjeckisk tv. Miris deltog även via vår distributör i Polen på en stor internationell mjölkbankskonferens. I november deltar på den första konferensen på plats i USA sedan februari 2020. Vi ser mycket fram emot att äntligen få träffa både nya och existerande kunder i USA igen!  Det planeras för både en USA-resa och en Indienresa i december. I USA skall instrument installeras, sjukhuspersonal tränas kombinerat med föreläsningar och möten hos nya potentiella kunder. I Indien kommer Miris att vara med som utställare samt hålla en workshop tillsammans med vår indiska distributör på Neocon 2021. Detta är en stor konferens inom neonatologi som besöks av ca 3000 deltagare.

Vi ser nu med tillförsikt på framtiden. Även om viss osäkerhet kvarstår ser vi ser en förbättring av covid-19-situationen där fler och fler sjukhus öppnar upp för besök och investeringar i annan vård än covid-19. Kunskapen om hur viktigt tillgången till bröstmjölk och bröstmjölksanalys är för prematura barn växer i världen och flertalet länder genomför projekt för att säkerställa tillgång till bröstmjölk för de barn som föds för tidigt. Miris är i en expansiv fas. Med ökad efterfrågan, nyrekryteringar och utvecklingsprojekt ser vi en stark framtid för Miris. Tack för att ni är med oss på denna resa.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-19 08:10 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera