Delårsrapport för 1/1-30/6 samt perioden 1/4-30/6, 2020

Report this content

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn.

Delårsrapport för perioden 1/4 – 30/6 samt 1/1 – 30/6, 2020

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris
Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

1/4-30/6, 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till        3 696 tkr ( 2 603 tkr)
  • Resultatet före skatt uppgick till      -1 614 tkr (-6 582 tkr)
  • Resultatet efter skatt uppgick till    -1 614 tkr (-6 582 tkr)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,001 kr/aktie (-0,004 kr/aktie)

1/1-30/6, 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till      5 351 tkr ( 5 970 tkr)
  • Resultatet före skatt uppgick till    -7 442 tkr (-9 453 tkr)
  • Resultatet efter skatt uppgick till  -7 442 tkr (-9 453 tkr)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,003 kr/aktie (-0,005 kr/aktie)
 

Viktiga händelser under andra kvartalet (1/4-30/6)

  • Miris avslutar korttidspermittering

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Publicerad Studie visar fördelarna med individuell nutrition
 

VD:s kommentar

Välkommen till Miris delårsrapport för första halvåret 2020.

Efter en tuff start på året, där Covid-19 lamslog en stor del av världen och som ledde till stor påverkan på sjukvården, har vi i under andra kvartalet trots pandemins fortsatta påverkan sett en gradvis ökning i aktivitet hos våra kunder. Vi har därför kunnat ta igen delar av den försäljning vi tappade under första kvartalet.

Andra kvartalet gav en nettoomsättning på 3,7 mkr, en ökning med 42% jämfört med samma period 2019. Nettoomsättningen för första halvåret 2020 hamnade på 5,35 mkr (5,97 mkr), vilket är en minskning på 10% jämfört med samma period 2019. Detta innebär att vi har återhämtat en stor del av den försäljning som vi tappade under första kvartalet.

Resultat efter skatt första halvåret 2020 uppgick till -7 442 tkr (-9 453 tkr), en förbättring på 27% jämfört med samma period 2019. Detta beror till stor del på sänkta kostnader under andra kvartalet till följd av Covid-19-pandemin och de sparåtgärder bolaget genomfört.

För att säkerställa bolagets likviditet under Covid-19-pandemin verkställde vi under perioden de åtgärder som var nödvändiga för att begränsa kostnader under den tid pandemin pågår. Detta inkluderade bland annat korttidspermittering av alla anställda från och med 1 april, tillfällig stopp av alla projekt som inte är kritiska för försäljning samt avbokning av alla resor och konferenser. Under maj och juni har vi sett en ökad aktivitet på marknaden och vi avslutade därför korttidspermittering av alla anställda 21 juni.

Miris-teamet har trots ekonomiska begräsningar och korttidspermittering fortsatt arbeta intensivt med oförminskat fokus på existerande och potentiella kunder. Detta för att säkerställa att vår marknadsuppbyggnad fortsätter även under pandemin. Eftersom det fortsatt är mycket begränsade besöksmöjligheter på sjukhusen har bolaget fokuserat på stöd för neonatalklinikerna och deras arbete med budgetansökningar för inköp av Miris HMA™, samt utbildning och seminarier via Miris StudioTM. Flera installationer har även genomförts via denna plattform under perioden.

Vi har haft aktivitet på hela vår marknad under perioden och instrument har sålts i både Europa, Asien och USA under första halvåret. Försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMA™ ökade med hela 41,6% jämfört med samma period 2019. Detta indikerar att våra kunder även under Covid-19-pandemin anser att analysen av bröstmjölk på neonatalvårdseneheter är av största vikt och ett kritiskt steg i behandlingen av de prematura barnen.

Under perioden publicerades en större klinisk studie där effekten av individuell berikning av bröstmjölk för prematura barn återigen påvisats. Publikationen är av stor vikt för den marknad Miris bygger och är ett mycket viktigt tillskott som evidens för metodens kliniska signifikans.

Under den kommande perioden fortsätter vi att hjälpa och guida våra existerande och potentiella kunder genom utbildning, vägledning och fokus på betydelsen av rätt näring för prematura barn. Då Covid-19 läget fortfarande är kritiskt i många av våra fokusländer är det fortsatt svårt att bedöma hur höstens försäljning kommer påverkas. Bolaget fortsätter därför att begränsa kostnader där det är möjligt. Den ”nya normala vardagen” inkluderar dock några spännande nya möjligheter inom till exempel internationella konferenser. Miris ska 27 – 29 augusti delta på Nutrition & Growth, en konferens med över 1000 deltagare från hela världen, som för första gången kommer genomföras virtuellt. Fler och fler konferenser under hösten och början av nästa år väljer nu att gå över till en virtuell plattform. Detta ger Miris möjlighet att kunna delta i flera konferenser både i Europa och USA framöver. Vi är naturligtvis mycket förväntansfulla inför att återigen möta vår kundbas i större sammanhang.

Jag vill påminna om att den begränsning vi har i försäljningen på grund av Covid-19 inte betyder att vi tappar potentiella ordrar. Vi ser fortsatt ett stort inflöde av offertförfrågningar. Så snart världen och sjukhusen kan återgå till en mer normal vardag förväntar vi att många neonatala intensivvårdsavdelningar kommer ha möjlighet att fokusera på etablering av individuell nutrition för prematura barn och att tidigare förväntade ökade efterfrågan kommer återupptas.

Ta hand om er och fortsätt hålla avstånd!

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar