Halvårsrapport 2018

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för förtidigt födda barn. 

 

Delårsrapport för 1/1-30/6 samt perioden 1/4-30/6, 2018

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

1/1-30/6, 2018

·         Nettoomsättningen uppgick till       5 947 tkr (7 359 tkr)

·         Resultatet före skatt uppgick till    -6 456 tkr (-7 681 tkr)

·         Resultatet efter skatt uppgick till               -6 456 tkr (-7 681 tkr)

·         Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,03 kr/aktie)

 

1/4-30/6, 2018

·         Nettoomsättningen uppgick till    2 906 tkr (2 948 tkr)

·         Resultatet före skatt uppgick till -2 934 tkr (-3 916 tkr)

·         Resultatet efter skatt uppgick till            -2 934 tkr (-3 916 tkr)

·         Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Viktiga händelser under och efter periodens utgång

VD:s kommentar

Välkommen till Miris delårsrapport! Andra kvartalet resulterade i en nettoomsättning på 2,9 mkr, samma nettoomsättning jämfört med perioden 2017. Trots sänkning i nettoomsättning under första halvåret har vi ett bättre resultat efter skatt första halvåret 2018 som uppgick till -6 456 tkr (-7 681 tkr). Förbättringen av bruttomarginalen till 74,3% (60,7%) visar hur det ständiga arbetet med kostnadskontroll och marginaler ger effekt.

Ett intensivt arbete med ansökan om marknadsgodkännande av Miris HMA instrument hos FDA har fortsatt under perioden. Som jag har påpekat flera gånger tidigare är frågorna från FDA betydligt mer omfattande då Miris ansökan är den första i sitt slag (de novo ansökan) då inget annat instrument finns att jämföra med på den amerikanska marknaden. En stor del av det som har tagit och fortfarande tar tid är att säkerställa att FDA får ett komplett underlag för sin bedömning av instrumentet. Det har under perioden varit en kontinuerlig dialog med FDA och vi arbetar just nu med fördjupade svar som skall lämnas in under oktober. Därefter förväntar vi respons från FDA i slutet av Q4.

Utvecklingen av försäljningsprocessen fortsätter och ger oss succesivt en bättre möjlighet att prognosticera försäljningen. I och med en mer etablerad försäljningsprocess och ökad närvaro i våra marknader ökar också vår kunskap om marknaderna. Vår analys visar att marknaden i många regioner fortfarande är mycket omogen. Opinion och kunskap behöver byggas. Detta är en oerhört värdefull insikt som ger Miris möjlighet att lägga taktiska försäljningsplaner i linje med vad som behövs. Vi utvecklar också kontinuerligt hur vi bättre kan planera försäljningen med mer realistiska förhållanden till försäljningscykeln.

Vi har under perioden tagit konsekvensen av att försäljningen under första halvåret inte har nått upp till förväntan och beslutat om ett effektiviseringsprogram för att minska kostnadsnivån. Bolaget behöver nu minska kostnadsnivån för att sedan expandera med växande försäljning. Utfallet av effektiviseringsprogrammet kommer att ha full effekt från mitten av Q1 2019 och ger en besparing på ca 6 MSEK på årsbasis.    

Vi har under perioden haft viktiga kundmöten i Syd Amerika, Oceanien, Nord Amerika och Europa förutom att vi har deltagit på 3 internationella konferenser; Human Milk Banking Association North America (HMBANA), Pediatric Academic Society (PAS) i Kanada och en mjölkbankskonferens i Brasilien. Bolaget har också erhållit ETL-certifiering för HMA instrumentet (krav som ställs i Electrotechnical Comission standards (IEC) för Elsäkerhet och Elektromagnetisk kompabilitet i EU och kompletterande krav från Underwriters Laboratories (UL) i USA och Canadian Standards Association (CSA) i Kanada). Detta säkerställer att HMA instrumentet uppfyller alla krav för industriella och akademiska tillämpningar i Europa och i Nordamerika.

Under perioden har kampanjen “The Swedish Way” lanserats. Syftet med kampanjen (se www.swedish-way.com) är att skapa opinion och sprida kunskap om hur individualiserad nutrition genom specifik berikning av bröstmjölk är avgörande vid behandlingen av för tidigt födda barn. Detta arbete är oerhört viktigt för att Miris långsiktigt skall ha möjlighet att nå sin fulla potential.

Jag vill påminna om att även om en möjlig introduktion i den amerikanska marknaden är viktig för bolaget är det Europa och Asien som omfattar Miris viktigaste marknader idag. Här finns fortfarande många regioner som skall utvecklas och vårt kommersiella fokus med en etablerad försäljningsprocess och kundnärvaro kombinerat med utbildande marknadsföring kommer ge positiv effekt.

Vi fortsätter att arbeta fokuserat för att nå vår potential. Under de närmaste månaderna handlar det om fortsatt arbete för att lämna in kompletterande dokumentation till FDA, fortsätta arbetet med försäljningsprocessen och kundnärvaro, värdera möjligheter att utvidga Miris produktportfölj och vidareutveckla den digitala marknadsplattform som Miris behöver för att utbilda marknaden på ett effektivt sätt om behovet och nyttan av individuell nutrition av för tidigt födda barn.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Resultatutveckling under rapportperioden

Rörelseintäkter för första halvåret uppgick till 6 460 tkr (7 667 tkr). Vilket är ca 1,2 mkr lägre än samma period 2017. Resultatet efter skatt för första halvåret 2018 uppgick till -6 456 tkr (-7 681 tkr). Det bättre resultatet jämfört med 2017 förklaras av att kostnadsmassan är betydligt lägre. Främst tack vare en ökad bruttomarginal efter genomförd produktionsomläggning och lägre personalkostnader till följd av dubbla företagsledarlöner under våren pga VD byte 2016–2017.

 

Försäljningsutveckling

Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser

Under årets andra kvartal har HMA-instrument levererats till Europa, Asien och Nordamerika.

Förbrukningsprodukter

Försäljningen av förbrukningsprodukter ökar något från en tidigare nivå på ca 8% till 11,5% i perioden. Orsak till ökningen ligger delvis i den påbörjade introduktionen av standardlösningen Miris Calibration Control. Bolaget arbetar kontinuerligt med att informera användare av Miris instrument vikten av att fullt ut använda anvisade rengöringsmedel och kontroll lösningar för att säkerställa kvaliteten av analyserna.

 

Kostnader

Kostnad för sålda varor minskade första halvåret till 1 624 tkr (3 505 tkr). Minskningen förklaras av minskade produktionskostnader och den lägre försäljningen under perioden, Övriga externa kostnader är i paritet med 2017, 4 711 tkr (4 732 tkr). Personalkostnaderna minskade till 5 849 tkr (6 751 tkr) beroende på dubbla företagsledarlöner första halvåret 2017.

Utgifter för forskning och utveckling har aktiverats med 2 388 tkr (1 362 tkr). Aktiveringen 2018 avser ansökan om FDA-godkännande i USA och utveckling av standardlösning. Standardlösningen lanserades i slutet av januari.

 

Finansiell ställning

Koncernens kassa och tillgängliga medel per den 30 juni 2018 uppgick till 233 tkr (9 635 tkr).

Bolagets kassa har försvagats på grund av de fortsatta utgifterna för FDA-ansökan och lägre försäljning än tidigare antagits. Uppsägningsprocessen för att reducera bolagets månatliga kostnader är genomförd och kommer ha full effekt i mitten av Q1 2019.

Ytterligare finansieringsbehov för att de värden som finns i Miris ska bibehållas och att verksamheten ska kunna fortgå löses genom finansiering i form av lån. Danske Bank är en långivare och vissa lånelöften har även erhållits av några av bolagets större ägare tillika ledamöter i styrelsen. Nuvarande finansiering medger Miris att driva sin verksamhet och det planerade utvecklingsarbetet vidare åtminstone 6 månader. Styrelsens bedömning är att det därefter antaget nuvarande försäljningsnivå kommer att behövas ytterligare externt kapital i form av lån eller eget kapital.

De räntebärande skulderna inklusive utnyttjad checkkredit uppgick per den 30 juni 2018 till 10 063 tkr (5 215 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 233 tkr (9 635 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på 9 830 tkr (-4 420 tkr). Det egna kapitalet uppgick per 30 juni 2018 till 4 127 tkr (11 509 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 29 665 tkr (37 054 tkr).

Personal och organisation

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 15,2 personer (16,1).

 

Moderbolaget

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Dess nettoomsättning under första halvåret 2018 uppgick till 270 tkr (300 tkr). Resultatet efter skatt var -6 391 tkr (-7 318 tkr). Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Miris AB för förlusttäckning. Kassa och bank uppgick till 19 tkr (7 107 tkr) per den 30 juni 2018 och det egna kapitalet summerade till 29 665 tkr (37 054 tkr). Soliditeten uppgick den 30 juni 2017 till 81 procent (85 procent).

Kort om Miris affärsverksamhet

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall få samma tillgång till neonatalvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att möjliggöra individuell nutrition baserad på bröstmjölk.

 

Marknad och försäljning

Marknaden för analys av bröstmjölk delas in i fyra olika segment; (i) Neonatala Intensivvårdsavdelningar (NICU), (ii) forskning, främst universitet, (iii) Mjölkbanker och (iv) Barn och kvinnokliniker (Asien). På Neonatalavdelningar är läkare världen över överens om att bröstmjölk är den bästa näringen till för tidigt födda barn. Emellertid räcker ofta moderns mjölk inte till och då̊ ges barnet donerad mjölk. Donerad mjölk kommer från mödrar som har mer mjölk än deras eget barn behöver. Den donerade mjölken samlas in från mödrar av Mjölkbanker som kontrollerar att mjölken är fri från bakterier och virus innan den distribueras till sjukvården. För att möta barnets protein- och energibehov kan den donerade mjölken eller moderns egen mjölk behöva berikas. Det för tidigt födda barnet är mycket känsligt för felaktig berikning då både för mycket som för lite av t ex protein kan ge biverkningar. Det är då värdefullt att kunna analysera mjölken istället för att göra en s k standardberikning, där ingen hänsyn tas till den naturliga individvariationen i mjölkens sammansättning. Nutrition av för tidigt födda barn är ett område med stora behov och med stor förbättrings- och utvecklingspotential.

Universiteten är viktiga för Miris då framtidens kliniska applikationer ofta har sitt ursprung här, samt att den vetenskapliga litteraturen lägger grunden för att utveckling, evidens och information om viktiga insikter skapas. På kvinno- och barnkliniker i Asien analyseras bröstmjölken hos nyblivna mödrar vid första hälsokontrollen.

Försäljningen sker idag via ett distributörs-nätverk men även via direktkontakt med slutanvändaren. Bolaget har redan börjat bygga en egen försäljningsorganisation och kommer framöver att lägga vikt på att utöka denna organisation för att bättre hantera direktförsäljning. Samarbete med distributörer kommer att fortsätta på de marknader där språket är begränsande och internetbaserad marknadsföring ger begränsade möjligheter.

På neonatalavdelningar är det ofta neonatalsjuksköterskor som sköter analyserna men det är neonatalläkare/enhetschefer som initierar behandlingen och inköp av instrument.

Mjölkbanker eller mjölk-kök kan vara kopplade till en NICU eller så är en mjölkbank fristående och försörjer flera NICUs i närområdet. Andra typiska användare av bolagets produkter är professorer, forskare och studenter på universitet.

QA och Regulatory

Analysinstrumenten samt Sonicatorn är CE-märkta medan Miris HMA är i Sverige registrerad hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt för in vitro diagnostik, (IVD). Denna registrering gäller inom hela EES-området. Även i vissa länder utanför EU som kräver registrering av myndighet, på liknande sätt som i Sverige, är HMA godkänd för försäljning. Dessa länder är för tillfället Japan, Indonesien och nu senast Kanada.

 

Produktion

Miris har sin huvudsakliga produktion av instrument i Sverige. Instrumenten tillverkas hos externa partners med stor erfarenhet av liknande produkter. Slutkontroll och kalibrering före leverans till kund sker i egna produktionslokaler hos Miris i Uppsala.

Miris lägger stor vikt vid kvalitet och har ett aktivt kvalitetsarbete både med externa produktionspartner samt internt i den egna verksamheten. För att erbjuda kunder ett komplett instrumentsystem samarbetar Miris med ett antal OEM partners som levererar bland annat vätskevärmare och homogenisatorer med Miris varumärke. Tillverkning av förbrukningskemikalier sker i egen regi hos Miris i Uppsala. 

 

Produktutveckling

Miris bedriver en fortgående produktutveckling av sina analysinstrument. Utvecklingen omfattar alla delar av instrumentet såsom hårdvara, mjukvara, elektronik samt mid-IR-teknologin. Bolaget arbetar kontinuerligt med produktions- och kostnadsoptimering samt användarvänlighet.

Produkter/definitioner

HMA                      Human Milk Analyzer, mätinstrument för analys av bröstmjölk.

LOSsolver™          Den kemiska lösningsvätskan LOSsolver™ används för att konvertera fasta livsmedel till vätska innan analys. Den används oftast i kombination med LOSmixer™ och kan även användas separat.

Miris Ultrasonic Procesor (Miris UP)                   
I mjölk som varit fryst kan aggregat eller andra partiklar störa mid-IR-analysen. Miris UP är anpassad till Miris HMA och används för beredning (homogenisering) av mjölken, vilket höjer mätnoggrannheten.

Miris Heater        Alla vätskor som används i Miris HMA måste ha en temperatur på 40oC när det injiceras i instrumentet. Miris Heater är en värmekälla anpassad för att värma rör och flaskor för att underlätta provhantering innan analys.

Miris Check          Produkt för kontroll av mätinstrumenten.

Miris Cleaner       Produkt för rengöring av mätinstrument.

Miris Calibration Control Kit™ (MCC)

                               Standardlösning för kontroll av kalibreringen av mätinstrumentet HMA.

Miris Holdings aktie

Antalet aktier i Miris Holding AB per den 30 juni 2018 uppgick till 1 751 424 974 stycken med en röst vardera.

Optionsprogram

Styrelseaktieägarprogram

I syfte att attrahera, motivera samt ge styrelseledamöter i Miris Holding möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt med aktieägarnas, omfattades samtliga styrelseledamöter fram till 2013 av s k styrelseaktieägarprogram. Det kvarstår nu fyra styrelseaktieägarprogram för åren, 2010, 2011, 2012 samt 2013, enligt beslut på respektive årsstämma, vilket möjliggjort för styrelseledamöterna att erhålla hela eller delar av styrelsearvodet i form av s k styrelseaktier istället för kontant. En styrelseaktie är utformad som en personaloption med givet lösenpris och med en maximal löptid på sju år. Bolaget kostnadsför löpande beräknade sociala avgifter, vilka uppstår vid utnyttjande av optionerna. Lösenpriserna varierar mellan olika program och uppgår efter omräkning för företrädesemissionen till mellan 0,10 och 0,32 kronor per aktie.

Om alla kvarvarande tilldelade 4 349 997 optionerna i styrelseaktieägarprogrammen utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer maximalt 9 785 492 aktier att emitteras i Miris Holding, vilket medför en utspädning om högst 0,6 procent. Såväl antalet optioner som beräkningen av utspädningen avser efter den nyemission som registrerades i januari 2017.

Teckningsoptioner till anställda

De anställdas teckningsoptioner vilka gav rätt att teckna 6 321 000 aktier vilka personalen haft i bolaget har i juni 2018 förfallit utan att utnyttjas.

Såvitt Miris Holdings styrelse känner till, existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal i syfte att skapa ett gemensamt inflytande i Miris Holding. Det finns heller inga s k lockup-avtal för styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav eller för andra aktieägare, som begränsar nämnda personers möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på annat sätt begränsar möjligheterna att fritt förfoga över sina egna aktier.

Finansiella mål

Den framtida marknaden för analys av bröstmjölk, i totalt installerat värde, beräknas till 3,5 - 4 miljarder kr. Bolaget har de senaste åren haft sin huvudsakliga försäljning inom detta marknadssegment. Det är styrelsen och ledningens bedömning att marknaden för analys av bröstmjölk fortfarande är i sin linda men har potential att utvecklas mycket bra under de kommande åren.

Resterande del av 2018 kommer innebära fortsatt intensivt arbete för att vidareutveckla den kommersiella linjen i Miris, implementerar effektiviseringsprogrammet, och färdigställa FDA-ansökan. Under 2018 förväntas en försäljning i linje med utfallet för 2017.

FINANSER I SAMMANDRAG

Miris upprättar sin redovisning baserat på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Om oss

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna.

Prenumerera

Dokument & länkar