Kallelse till årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Miris Holding AB (publ), org. nr 556694–4798 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2020, klockan 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
1.  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 18 maj 2020, och
2.  senast tisdagen den 19 maj 2020 anmäla sig till Bolaget per post på adress Miris Holding AB (publ), Kungsgatan 115, 753 18 Uppsala eller per e-mail på pernilla.rosenberg@mirissolutions.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 18 maj 2020, då sådan omregistrering senast ska vara verkställd.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mirissolutions.com.

D. Ärenden på stämman

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelseledamöter och revisorer
 11. Beslut om valberedning inför årsstämman 2021
 12. Beslut om bemyndigande avseende företrädesemission
 13. Beslut om bemyndigande avseende riktad emission
 14. Avslutande av bolagsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9), val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10) samt beslut om valberedning inför årsstämman 2021 (punkt 11)

Valberedningens förslag kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande så snart det föreligger.

Beslut om bemyndigande avseende företrädesemission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska ske med företräde för befintliga aktieägare. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning.
Beslut om bemyndigande avseende riktad emission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

F. Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

G. Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 2 618 928 666.

H. Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 samt fullmaktsformulär kommer senast måndagen den 4 maj 2020 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.mirissolutions.com, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.mirissolutions.se.

_____________________________________

Uppsala 24 april 2020
Miris Holding AB (publ)

Styrelse

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar