KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MIRIS HOLDING AB

Report this content

Aktieägarna i Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694–4798 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 februari 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 16 februari 2021, och
 1. senast tisdagen den 23 februari 2021 anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget till handa senast tisdagen den 23 februari 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 16 februari 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 18 februari 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Postomröstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats  www.mirissolutions.com och hos Bolaget. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget via e-post till pernilla.rosenberg@mirissolutions.com alternativt postas i original till Bolaget på adressen Miris Holding AB AB, Kungsgatan 115, 753 18 Uppsala, märk kuvertet ”Extra bolagsstämma”. För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 23 februari 2021. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under punkt ”Ombud m.m.” nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 24 februari 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mirissolutions.com.

Förslag till dagordning

 1. Bolagsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om sammanläggning av aktier
 8. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 9. Beslut om emissionsbemyndigande
 10. Avslutande av bolagsstämman

Huvudsakliga förslag till beslut

 Punkt 2­­– Val av ordförande vid stämman

Advokat Gunnar Mattsson, eller den som styrelsen utser vid Gunnar Mattssons förhinder, föreslås av valberedningen som ordförande vid stämman.

 Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd 

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

 Punkt 5 – Val av en eller två justeringspersoner   

Styrelsen föreslår att Tomas Matsson, eller den som styrelsen utser vid Tomas Matssons förhinder, utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

 Punkt 7 – Beslut om sammanläggning av aktier 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om sammanläggning av bolagets aktier, varvid 400 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av Hans Åkerblom vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1 - 399 stycken) att dennes innehav, efter tillägg av tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 400.

Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa datum för sammanläggningen, vilket inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 10 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår, för att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås under punkt 7 ovan, att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning med innebörden att punkterna 4 och 5 ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 500 000 000 och högst 6 000 000 000.

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kr och högst 24 000 000 kr.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 625 000 och högst 22 500 000 stycken.

 Punkt 9 – Beslut om emissionsbemyndigande 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare. Betalning ska kunna ske kontant och genom kvittning.

 

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 7, 8 och 9 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 2 618 928 666 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast söndagen den 14 februari 2021, till adress Miris Holding AB, Kungsgatan 115, 753 18 Uppsala eller via e-post till pernilla.rosenberg@mirissolutions.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med fredagen den 19 februari 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Personuppgiftsbehandling

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.mirissolutions.com.

Övrigt

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast onsdagen den 3 februari 2021 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.mirissolutions.com, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Uppsala 22 januari 2021

Miris Holding AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar