Kallelse till extra bolagsstämma i Miris Holding AB

Report this content

Aktieägarna i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694–4798, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 24 juli 2023 kl. 14:00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste för att få utöva sin rösträtt vid stämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fredagen den 14 juli 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 18 juli 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sin avsikt att närvara senast onsdagen den 19 juli 2023. Anmälan sker skriftligen med post till Miris Holding AB, Att: Pernilla Nordahl, Danmarksgatan 26, 753 23 eller per e-post till pernilla.nordahl@mirissolutions.com. I anmälan bör uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också anmäls.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om antagande av ny bolagsordning
  7. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningen i enlighet med följande:

Nuvarande lydelser Föreslagna lydelser
§ 4 Aktiekapital § 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 300 000 kronor och högst 81 200 000 kronor. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 900 000 kronor och högst 7 600 000 kronor.
§ 5 Antal aktier § 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 19 100 000 och högst 76 400 000. Antalet aktier skall vara lägst 19 000 000 och högst 76 000 000.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman bifaller styrelsens förslag enligt punkt 7 nedan.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om nedsättning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet med 18 494 104,512035 kronor utan återbetalning till aktieägarna. Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fritt eget kapital, enligt 20 kap 1 § första stycket andra punkten aktiebolagslagen.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman bifaller styrelsens förslag enligt punkt 6 ovan.

Bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet enligt ovan får inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 19 131 830.

Aktieägarnas rätt till upplysningar samt tillhandahållande av handlingar

Aktieägarna erinras om rätten att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till via epost till camilla.sandberg@mirissolutions.com eller per post till Miris AB, Att: Camilla Myhre Sandberg, Danmarksgatan 26, 753 23 Uppsala.

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast måndagen den 3 juli 2023 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.mirissolutions.com, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.mirissolutions.com.

Uppsala i juni 2023
Miris Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.